1/9
struktūrvienība
MEŽA UN KOKSNES PRODUKTU
ZINĀTNISKĀS PĒTNIECĪBAS CENTRS
(LR IZM Zinātnisko institūciju reģistra Nr. 444074)
2011.GADA
ZINĀTNISKĀS DARBĪBAS
PĀRSKATS
Jelgava, 2012
2
SATURS
1. Darbības ilgtermiņa un vidēja termiņa mērķi 3
2. Galvenās funkcijas un uzdevumi 3
3. Juridiskais statuss un struktūra 3
4. Ziņas par zinātniskās darbības rezultātiem pārskata gadā 4
4.1 Īstenotie pētījumu projekti, to finansējums un to rezultāti
4
4.2. Zinātniskās publikācijas
6
4.3. Dalība zinātniskajās konferencēs (t.sk. pieredzes braucieni, dalības darba grupās
u.c.)
6
4.4. Veiktie līgumdarbi
7
4.5. Darbinieku izstrādātie vai vadītie promocijas, maģistra un bakalaura darbi
8
4.6. Cita ar zinātnisko darbību saistīta informācija (piemēram, iegūtās licences, uzturētie
patenti, starptautisko prēmiju laureāti
9
4.7. Cita informācija
9
3
1. DARBĪBAS ILGTERMIŅA UN VIDĒJA TERMIŅA MĒRĶI
Meža un koksnes produktu zinātniskās pētniecības centrs (MKPZPC) ir SIA „Meža un koksnes produktu
pētniecības un attīstības institūts” (MeKA) struktūrvienība, kas organizē un veic pētījumus, meža un
koksnes produktu attīstības jomā, kuri nepieciešami meža nozares konkurētspējas pilnveidošanai un
MeKAs darbības nodrošināšanai, kā arī piedalās MeKAs attīstības un budžeta plānošanā savas
kompetences ietvaros.
Pieredzes apmaiņai un zinātniskās pētniecības darbības īstenošanai MKPZPC organizē un rīko
konferences, kā arī seminārus, slēdz sadarbības līgumus ar mācību, zinātniskajām un citām iestādēm
uzticēto uzdevumu jomā.
Meža un koksnes produktu zinātniskās pētniecības centrs ir MeKAs struktūrvienība, tā atrodas MeKA
direktora vietnieka zinātniskajā darbā pakļautībā un darbojas sabiedrības Statūtu ietvaros atbilstoši
Nolikumam.
2. GALVENĀS FUNKCIJAS UN UZDEVUMI
Organizēt un veikt pētījumus, kas nepieciešami meža un koksnes produktu attīstības jomā un MeKAs
darbības ietvaros.
Sniegt metodisko palīdzību Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) studiju un zinātniskās
pētniecības darbības īstenošanai, vadīt atsevišķas nodarbības un vadīt lekcijas, rīkot konferences un
seminārus, kas nav paredzēti studiju programmās.
Nodrošināt pētnieciskās darbības organizāciju MKPZPC Zinātniskās padomes noteiktajos pētnieciskā
darba virzienos.
Veidot pētniecisko darbu grupas, pieaicinot arī LLU un citu Latvijas vai ārvalstu augstskolu vai institūciju
speciālistus un slēdzot ar viņiem sadarbības līgumus šajā jomā, vadīt šo pētniecisko darbu grupas un
sagatavot pētniecisko projektu pārskatus.
Organizēt un konsultēt LLU pedagoģisko personālu tā zinātniskās kvalifikācijas paaugstināšanai MeKAs
darbības profila ietvaros, sagatavojot analītiskos apskatus, zinātnisko rakstu krājumus un citus
informatīvos dokumentus izdošanai.
Paaugstināt pētniecības centra darbinieku kvalifikāciju, piedaloties vietējos un starptautiskos
kompetences veicināšanas pasākumos, semināros un konferencēs, publicējot zinātniskus rakstus.
MeKA jauno zinātnieku labāko darbu iesniegšanas organizēšana Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) un
citos konkursos. Bez cenzūras un administratīviem ierobežojumiem iesniegt savu darbinieku
pētniecisko darbu rezultātus publicēšanai viņu izraudzītos zinātniska rakstura izdevumos.
Pētnieciskajā darbībā brīvi darboties atbilstoši LR likuma “Par zinātnisko darbību” noteikumiem un
prasībām.
Organizēt zinātniskai darbībai piešķirto finansiālo un materiālo līdzekļu un saņemto materiālo vērtību
pareizu un ekonomisku izlietošanu. Atlīdzību, kas iegūta, īstenojot MKPZPC pamatdarbības - zinātniskā
darbība un zinātniskās darbības rezultātu izplatīšana zināšanu un tehnoloģiju pārneses veidā, atkārtoti
investēt centra pamatdarbības nodrināšanā.
3. JURIDISKAIS STATUSS UN STRUKTŪRA
Meža un koksnes produktu zinātniskās pētniecības centru pārvalda zinātnieku koleģiāla institūcija-
zinātniskā padome un struktūrvienības vadītājs- MeKAs direktora vietnieks zinātniskajā darbā.
Zinātniskās padomes kompetencē ietilpst:
zinātniskā institūta zinātniskās darbības galveno virzienu noteikšana dibinātāja izraudzītajā
zinātnisko pētījumu nozarē;
zinātnieku ievēlēšana akadēmiskajos amatos;
jautājuma ierosināšana par pētnieka atcelšanu no amata pirms pilnvaru beigām.
4
Meža un koksnes produktu zinātniskās pētniecības centra akadēmiskais personāls ir:
vadošais pētnieks;
pētnieks;
asistents.
Informācija par zinātniskā pētniecības centra juridisko statusu atrodama tīmekļa vietnē http://www.e-
koks.lv/sadala.php?id=10&row_id=104. Šajā vietnē centrs publicē arī gada pārskatus par savu zinātnisko
darbību.
4. ZIŅAS PAR ZINĀTNISKĀS DARBĪBAS REZULTĀTIEM PĀRSKATA GADĀ
4.1 ĪSTENOTIE PĒTĪJUMU PROJEKTI, TO FINANSĒJUMS UN TO REZULTĀTI
1. tabula
Īst
enotie zinātniskie projekti 2011
Projekta nosaukums Projekta pasūtītājs Projekta Nr.
Projekta
realizācijas
periods
Projekta
finansējums,
Ls
Inovatīvu pašnesošu
paneļu un būvelementu
izstrāde no šūnveida
koksnes materiāla
VIAA
2010/0248/2DP
/2.1.1.1.0/10/A
PIA/VIAA/019
2010/11-
2013/11
192 338
Paaugstinātas
ekoloģiskās vērtības
koksnes materiālu izpēte
MNKC (LIAA) L-KC-11-0004
2011/04-
2015/07
1 039 953
Jaunu un uzlabotu
sintētisko un dabīgo
materiālu izstrāde
izmantojot ķīmijas
tehnoloģijas metodes
LR IZM Studiju un
zinātnes
administrācija
09.1605 2011 4 036
Koksnes biomasas
izmantošana enerģijas
ieguvē. Attīstības
tendenču un iespēju
novērtējums
LR Zemkopības
ministrija
300611/C-59
2011/07-
2011/12
12 000
Inovācijas transporta
efektivitātes uzlabošanai
kokmateriālu
pārvadājumos, pētījuma
programmas izstrāde
A/S “Latvijas valsts
meži”
5.5-
5.1/001h/200/1
1/10
2011/08-
2012/08
30 000
Ceļiem saudzīgu
transporta tehnoloģiju
aprobēšana uz zemas
nestspējas ceļiem
A/S “Latvijas valsts
meži”
5.5-
5.1/001f/200/11
/8
2011/07-
2013/06
90 000
Projekts „Inovatīvu pašnesošu paneļu un būvelementu izstrāde no šūnveida koksnes materiāla”
2010.gadā iesākts, 2011.gadā turpināts Valsts izglītības attīstības aģentūras finansēts projekts, kura
specifiskais mērķis ir inovatīvu pašnesošu paneļu un būvelementu no šūnveida koksnes materiāla un to
izstrādes un montāžas tehnoloģiju izstrāde. Projekta un pētījuma tēma atbilst vienam no prioritārajiem
pētniecības virzieniem – Inovatīvie materiāli un tehnoloģijas. Projekta rezultātā tiks nodrošināta inovatīvu
pašnesošu paneļu un būvelementu no šūnveida koksnes materiāla izveide, kam tiks paaugstināta
īpatnējā stiprība, samazināts svars un materiālietilpība, samazināta energoietilpība izgatavošanas un
uzstādīšanas procesā, uzlabotas akustiskās īpašības, uzlabotas siltumizolācijas īpašības, uzlabots
mikroklimats, samazinātas nevēlamās deformācijas montāžas un ekspluatācijas laikā, samazināta
negatīvā ietekmi uz apkārtējo vidi - izmešu un kaitīgo vielu emisija.
5
Projekts ”Paaugstinātas ekoloģiskās vērtības koksnes materiālu izpēte”
2011.gadā iesākts Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūras finansēts projekts, kura vispārīgais mērķis
– veikt pētījumu par paaugstinātas ekoloģiskās vērtības (PEV) koksnes materiālu izmantošanas iespējām
būvniecībā un dzīves vides iekārtošanā. Projekta specifiskais mērķis – energoietilpības un neatjaunojamo
resursu komponentes samazināšana koksnes produktos, funkcionālo, ekspluatācijas īpašību izpēte un
monitorings, inovatīvu koksnes produktu un to savienojumu izstrāde. Projekta mērķa grupa ir koksnes
materiāli būvniecībai un dzīves vides iekārtošanai, kas sevišķi strauji attīstās tieši pēdējo gadu laikā un ir
pakļauti reglamentētajai sfērai. Galvenā šī brīža aktualitāte ir palielināt koksnes konkurētspēju
būvniecībā, vairāk izmantojot to tajos izmantošanas veidos, kur tas jau tiek darīts, kā arī novēršot
šķēļus, kas traucē to izmantot plašāk un daudzveidīgāk, ko var veicināt radot zināšanas jaunu produktu
attīstībai. Sasniegumi saistītajās nozarēs (piemēram, ķīmijā un elektronikā) dod iespēju inovatīviem, videi
draudzīgiem risinājumiem koksnes pirmapstrādē, kā arī koksnes materiālu tālākā pārstrādē, galvenokārt
samazinot produktu energoietilpību un izmantojot videi draudzīgākas saistvielas. Dažādu koksnes
produktu ieguvei izmanto ne tikai visvairāk biomasas, bet arī patērētā enerģija to izstrādei, salīdzinot ar
citiem būvmateriāliem (tēraudu, betonu un polimēru materiāliem), ir neliela un process ir neitrāls no CO
2
izmešu viedokļa. Tādēļ ļoti būtiski veikt rūpnieciska rakstura pētījumus, kuru rezultāti tradicionālajā
ražošanā dotu nepieciešamās zināšanas kā samazināt enerģijas patēriņu un kā radīt koksnes produktus
ar paaugstinātu ekoloģisko vērtību, tādejādi arī augstāku pievienoto vērtību. Projekta rezultātā iegūtie
secinājumi, sekmēs koksnes produktu pielietošanas sfēras paplašināšanos ar kokrūpniecību saistītajās
nozarēs kā būvniecība, informāciju tehnoloģijas, transports.
Projekts „Jaunu un uzlabotu sintētisko un dabīgo materiālu izstrāde izmantojot ķīmijas
tehnoloģijas metodes”
2010.gadā iesākts un 2011.gadā turpināts LR Izglītības un zinātnes ministrijas Studiju un zinātnes
administrācijas finansēts projekts „Jaunu un uzlabotu sintētisko un dabīgo materiālu izstrāde, izmantojot
ķīmijas tehnoloģijas metodes”. Projektā iesaistītie partneri Rīgas Tehniskā universitāte un MEKAS
struktūrvienība „Meža un koksnes produktu zinātniskās pētniecības centrs. Projektā iegūts informācijas
kopums par koksnes paraugu modificēšanu un modificētās koksnes īpašību novērtēšanu, t.sk. par
koksnes paraugu acetilēšanu, acetilētās koksnes pāresterifēšanu ar rapša eļļu, koksnes paraugu
ugunsreakcijas, virsmas kontaktleņķu un ūdens aktivitātes mērījumiem. Šī projekta ietvaros ir noteikti trīs
pētnieciskie virzieni, t.i. nanostrukturētu solo-gēla pārklājuma izstrāde stikla šķiedrām un emaljām, TiO
2
saturoši keramikas materiāli ar fotoelektronu efektu un koksnes adhēzijas, mehānisko īpašību,
bioloģiskās noturības un reakcijas uz uguni izmaiņas ar virsmas apstrādi un modifikāciju.
Projekts „Koksnes biomasas izmantošana enerģijas ieguvē. Attīstības tendenču un iespēju
novērtējums”
LR Zemkopības ministrijas pasūtītā un ELFLA finansētā pētījumā projekta ietvaros tiks apzinātas un izvērtētas
koksnes biomasas izmantošanas iespējas enerģijas ieguvē, apkopota dati un izvērtēts dādu valstu (Latvijas,
Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Zviedrijas, Somijas, Lielbritānijas, Dānijas, Francijas, Vācijas un Austrijas) koksnes
biomasas patēriņš enerģijas rošanā, koksnes biomasas produktu ražanas, eksporta un importa apjomi,
nacionālie un ES atbalsta mehānismi un citi faktori, kas veicina koksnes biomasas izmantošanu enerģijas
ranā. Tāpat pētījumā tiks izanalizētas koksnes biomasas cenas un to tendences pie patērētāja sadalījumā
pa koksnes biomasas veidiem, cenu prognozes un tendences par augstākas kvalitātes sortimentu izmantanai
enerģijas ražošanai, ietverot prognozes tuvākajiem pieciem gadiem.
Projekts „Inovācijas transporta efektivitātes uzlabošanai kokmateriālu pārvadājumos, pētījuma
programmas izstrāde”
A/S Latvijas valsts meži” finansētā pētījumā projekta ietvaros veikta situācijas analīze, kura galvenie
pieturas punkti ir: transportlīdzekļu skaits pakāpeniski pieaug, būtiski palielinot slodzi uz autoceļiem un
apkārtējo vidi, kokmateriālu transporta efektivitātes palielināšanu ierobežo spēkā esošie normatīvie akti,
kas neveicina jaunu transporta tehnoloģiju un koncepciju izpēti un attīstību Latvijā, nepietiekoši lietišķie
pētījumi Latvijā, atbilstoši ES politikai transporta jomā, Latvijā nav politikas dokumenta, kur būtu uzrādīti
sasniedzamie ilgtermiņa mērķi un rezultāti. Projekta galvenais uzdevums ir izstrādāt ilgtermiņa pētījumu
programmu attiecīgajā jomā nosprausto mērķu sasniegšanai. Realizējot pētījumā izstrādāto metodiku,
plānots sasniegt sekojošus mērķus: transporta efektivitātes uzlabošana kokmateriālu pārvadājumos
6
Latvijā, transporta ietekmes uz vidi mazināšana un emisiju bilances uzlabošana, satiksmes drošības
uzlabošana uz ceļiem. Realizējot pētījuma rezultātus, iespējamais transporta izmaksu samazinājums
LVM kokmateriālu pārvadājumos tiek prognozēts 5 līdz 15% robežās, tādējādi uzlabojot transporta
efektivitāti. Projektā iesaistītie partneri ir Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Lauksaimniecības
universitāte, kā arī eksperti no VAS „Latvijas valsts ceļi”, un Zviedrijas mežu izpētes institūta „Skogforsk”.
Projekts „Ceļiem saudzīgu transporta tehnoloģiju aprobēšana uz zemas nestspējas ceļiem”
A/SLatvijas valsts meži” finansētā pētījumā projekta ietvaros veikta situācijas analīze, kuras rezultātā noskaidrots,
ja </