Paaugstinātas ekoloģiskās vērtības koksnes materiālu izpēte
Projekta vadītājs: Uldis Spulle
Sākuma datums: 29.11.2011.
Beigu datums: 31.12.2015.
SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” ir sadarbības
partneris SIA "Meža nozares kompetences centrs" projektā "Paaugstinātas ekoloģiskās
vērtības koksnes materiālu izpēte", kas tiek īstenots saskaņā ar 08.04.2011. līgumu Nr.
L-KC-11-0004 sadarbībā ar
Projekta vispārīgais mērķis veikt pētījumu par paaugstinātas ekoloģiskās vērtības
(PEV) koksnes materiālu izmantošanas iespējām būvniecībā un dzīves vides
iekārtošanā.
Projekta specifiskais mērķis energoietilpības un neatjaunojamo resursu
komponentes samazināšana koksnes produktos, funkcionālo, ekspluatācijas īpašību
izpēte un monitorings, inovatīvu koksnes produktu un to savienojumu izstrāde un
monitorings, izpētot savienojumu tehnoloģiskos risinājumus un to fizikālās īpašības.
Pētniecības projekta virzieni
1. Jaunu paaugstinātas ekoloģiskās vērtības koksnes materiālu un to savienojumu
izstrāde, lai varētu salīdzināt dažādu koksnes produktu un tehnoloģiju
ekoloģisko vērtību ar tradicionālajiem risinājumiem un konkurējošiem
materiāliem.
2. Pētāmo objektu īpašību izpēte ekspluatācijas īpašību uzlabošanai un
paaugstinātas ekoloģiskās vērtības koksnes produktu un to savienojumu
monitoringam.
3. Dažādu koksnes produktu un to savienojumu īpašību salīdzinošais pētījums
koksnes kvalitātes rādītāju, energoietilpības samazināšanai, ekspluatācijas
īpašību uzlabošanai un koksnes produktu pielietojuma veida paplašināšanai
Latvijas kokapstrādes uzņēmumos.
Radītās intelektuālās īpašumtiesības
1. Energotaupošas pirmapstrādes tehnoloģijas izstrāde garu līmētas koksnes
iegūšanai
2. Paaugstinātas ekoloģiskās vērtības koksnes produkti un to savienojumi.
Pētniecības projekta aktivitātes
1. Jaunu paaugstinātas ekoloģiskās vērtības koksnes materiālu un to savienojumu
izstrāde. Aktivitātes ietvaros iegūtas jaunas zināšanas par būvniecības un
dzīves vides iekārtošanai paredzēto koksnes produktu ekoloģiskās vērtības
noteikšanas iespējām, izstrādāti paaugstinātas ekoloģiskās vērtības koksnes
materiāli un to savienojumi.
2. Pētāmo objektu īpašību izpēte. Aktivitātes ietvaros izveidotais paaugstinātas
ekoloģiskās vērtības koksnes pētījuma monitoringa objekts ļauj novērtēt
atsevišķo elementu sinerģijas efektu paaugstinātas ekoloģiskās vērtības
iegūšanai koksnes produktiem.
3. Dažādu koksnes materiālu un to savienojumu īpašību salīdzinošais pētījums.
Aktivitātes ietvaros pētīti koksnes kvalitāti raksturojošie kritēriji, koksnes
ekspluatācijas īpašību uzlabošanas un koksnes produktu energoietilpības
iespēju samazināšana koksnes pirmapstrādes procesā, arī iegūtas jaunas
zināšanas par koksnes produktu pielietojuma dažādošanu.