1/7
SIA „Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”
struktūrvienības „Meža un koksnes produktu zinātniskās pētniecības centrs
Juridiskā adrese: Dobeles iela 41, Jelgava, LV-3001
ZINĀTNISKĀS DARBĪBAS GADA PĀRSKATS PAR 2007. GADU
Jelgavā, 2008. gada 12. martā
1. Darbības ilgtermiņa un vidēja termiņa mērķi:
Meža un koksnes produktu zinātniskās pētniecības centrs (MKZPC) ir SIA „Meža un koksnes
produktu pētniecības un attīstības institūts” (MeKA) struktūrvienība, kas organizē un veic pētījumus,
meža un koksnes produktu attīstības jomā, kuri nepieciešami meža nozares konkurētsp
ējas
pilnveidošanai un MeKA darbības nodrošināšanai. piedalās MeKA attīstības un budžeta plānošanā
savas kompetences ietvaros.
Pieredzes apmaiņai un zinātniskās pētniecības darbības īstenošanai MKZPC organizē un rīko
konferences un seminārus, slēdz sadarbības līgumus ar mācību, zinātniskajām un citām iestādēm
uzticēto uzdevumu jomā.
Meža un koksnes produktu zinātniskās pētniecības centrs kā MeKA struktūrvienība atrodas
MeKA direktora vietnieka zinātniskajā darbā pakļautībā un darbojas MeKA Statūtu ietvaros.
2. Galvenās funkcijas un uzdevumi:
Organizēt un veikt p
ētījumus, kas nepieciešami meža un koksnes produktu pilnveidošanai un
MeKA darbības nodrošināšanai.
Sniegt metodisko palīdzību Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) studiju un
zinātniskās pētniecības darbības īstenošanai, vadīt atsevišķas nodarbības un lasīt problēmu lekcijas,
rīkot konferences un seminārus, kas nav paredzēti mācību programmās.
Nodrošināt pētnieciskās darbības organizāciju MKZPC Zinātniskās padomes noteiktajos
pētnieciskā darba virzienos.
Veidot pētniecisko darbu grupas, pieaicinot arī LLU, citu Latvijas augstskolu vai institūciju
speciālistus un slēdzot ar viņiem sadarbības līgumus šajā jomā, vadīt šo pētniecisko darbu grupas
un sagatavot pētniecisko projektu pārskatus.
Organizēt un konsultēt LLU pedagoģisko sastāvu tā zinātniskās kvalifikācijas
paaugstināšanai MeKA darbības profila ietvaros, sagatavojot analītiskos apskatus, zinātnisko rakstu
krājumus un citus informatīvos dokumentus izdošanai.
Paaugstināt pētniecības centra darbinieku kvalifikāciju, piedaloties vietējos un starptautiskos
kursos, semināros un konferencēs, publicējot zinātniskus rakstus.
MeKA jauno zinātnieku labāko darbu iesniegšanas organizēšana LZA un citos konkursos. Bez
cenzūras un administratīviem ierobežojumiem iesniegt savu darbinieku pētniecisko darbu rezultātus
publicēšanai viņu izraudzītos zinātniskās preses izdevumos.
2/7
Pētnieciskajā darbībā brīvi darboties atbilstoši LR likuma “Par zinātnisko darbību”
noteikumiem un prasībām.
Organizēt zinātniskai darbībai piešķirto finansiālo un materiālo līdzekļu un saņemto materiālo
vērtību pareizu un ekonomisku izlietošanu.
3. Juridiskais statuss un struktūra:
Meža un koksnes produktu zinātniskās pētniecības centru pārvalda zinātnieku koleģiāla
institūcija- zinātniskā padome un struktūrvienības vadītājs- MeKA direktora vietnieks zinātniskajā
darbā.
Zinātniskās padomes kompetencē ietilpst:
- zinātniskā institū
ta zinātniskās darbības galveno virzienu noteikšana dibinātāja izraudzītajā
zinātnisko pētījumu nozarē;
- zinātnieku ievēlēšana akadēmiskajos amatos;
- jautājuma ierosināšana par pētnieka atcelšanu no amata pirms pilnvaru beigām.
Meža un koksnes produktu zinātniskās pētniecības centra akadēmiskais personāls ir:
- vadošais pētnieks;
- pētnieks;
- asistents.
Zinātniskā personāla saraksts skatāms 1. tabulā
1. tabula
Zinātniskais personāls
Vārds, uzvārds Zinātniskais grāds Amats
Inga Abace Maģistra grāds Pētnieks
Edgars Bukšāns Maģistra grāds Pētnieks
Kārlis Būmanis Maģistra grāds Vadošais pētnieks
Andris Dekšnis Inženieris Asistents
Andrejs Domkins Maģistra grāds Vadošais pētnieks
Jānis Iejavs Maģistra grāds Pētnieks
Jānis Mārciņš Doktora zinātniskais grāds Vadošais pētnieks
Andris Morozovs Doktora zinātniskais grāds Vadošais pētnieks
Valentīns Pušinskis Doktora zinātniskais grāds Vadošais pētnieks
Voldemārs Skrupskis Doktora zinātniskais grāds Vadošais pētnieks
Jānis Ošs Maģistra grāds Vadošais pētnieks
Pēteris Rivža
Habilitētā doktora
zinātniskais grāds
Vadošais pētnieks
Uldis Spulle Doktora zinātniskais grāds Vadošais pētnieks
Arnis Treimanis Doktora zinātniskais grāds Vadošais pētnieks
Henn Tuherm
Habilitētā doktora
zinātniskais grāds
Vadošais pētnieks
Kristaps Zīverts Inženieris Asistents
3/7
4. Ziņas par zinātniskās darbības rezultātiem pārskata gadā:
4.1 Īstenotie pētījumu projekti, to finansējums (skat. 2. tabulu) un to rezultāti:
2. tabula
Īstenotie zinātniskie projekti 2007. gadā
Projekta nosaukums
Projekta
pasūtītājs
Projekta Nr.
Projekta
finansējums, Ls
Tehniski ekonomiskais
novērtējums transportsausas un
svaigi zāģētas koksnes
līmēšanas un tālākapstrādes
tehnoloģiju pārnesei Latvijas
kokapstrādes uzņēmumos
ZM Meža attīstības
fonds
250707/S295 21 114
Enerģētiskā koksnes plūsmas
teorētiskā un eksperimentālā
modeļa izstrāde un produktu
kvalitātes prasību izvērtējums
ZM Meža attīstības
fonds
250707/S295 36 327
Koksnes un koksnes materiālu
inovatīvs pielietojums jaunu
produktu izveidei
ZM Meža attīstības
fonds
250707/S293 47 543
Meža nozares produkcijas
konkurētspējas novērtējums un
produktu attīstības scenāriju
izstrāde
ZM Meža attīstības
fonds
070907/S337 63 316
Ar meža nozari saistīto
normatīvo aktu izvērtēšana un
priekšlikumi meža nozares
likumdošanas pilnveidošanai un
administratīvo procedūru
vienkāršošanai
ZM Meža attīstības
fonds
070907/S336 30 000
Enerģētiskās koksnes plūsmas teorētiskā un eksperimentālā modeļa izstrāde un
produktu kvalitātes prasību izvērtējums
Projekta mērķa sasniegšanai veiktie uzdevumi:
Enerģētiskās koksnes produktu patērētāju analīze.
Enerģētiskās koksnes produktu plūsmā esošo sektoru apzināšana un analīze (ražotājs,
pārdevējs, transportētājs, pircējs u.c.).
Pieejamo datu kvalitātes izvērtējums (statistikas dati).
Pieejamo realizēto pētījumu rezultātu analīze un apkopojums.
Situācijas izpēte enerģētisko koksnes produktu standartizācijā Latvijā, Eiropā un
globālajā tirgū.
Enerģētiskās koksnes produktu klasifik
ācija, specifikācija un galvenie raksturojošie
parametri.
Laboratorijas pilottesti enerģētiskās koksnes produktiem (smalcināta koksne no
mežizstrādes).
Dalība konferencēs.
Sadarbības partneru koordinēšana nākošajam etapam.
4/7
Galvenie rezultāti:
Projekta vadītājs K.Būmanis piedalījies 3. starptautiskajā konferencē Bioenergy 2007,
kas norisinājās no 3. līdz 6. septembrim Somijas pilsētā Juvaskula. Konferencē iegūtas
vērtīgas atziņas par jaunākajām tendencēm bioenerģijas ražošanā un izmantošanā,
iegūts vērtīgs informatīvais materiāls, kas apkopots konferences rakstu krājumā.
Projekta izpildītājs J.Ošs un institūcijas vadītājs A.Domkins piedalījās starptautiskā
konferencē Modelling the Wood Chain (Koksnes piegādes modelēšana), kas norisinājās
no 17. līdz 19. septembrim Helsinkos, Somijā
. J.Ošs uzstājās ar ziņojumu par koksnes
resursu plūsmas modelēšanas iespējām un to pielietošanu koksnes produktu , tai skaitā
arī enerģētiskās koksnes, plūsmas analīzē.
Projekta vadītājs K.Būmanis piedalījies seminārā „Cieto biokurināmo standartizācija
Eiropā”, kas norisinājās 24. septembrī Rīgā.
Tehniski ekonomisks novērtējums transportsausas un svaigi zāģētas koksnes līmēšanas
un tālākapstrādes tehnoloģiju pārnesei Latvijas kokapstrādes uzņēmumos
Projekta mērķa sasniegšanai veiktie uzdevumi:
Apkopot jaunāko informāciju un izanalizēt transportsausas un svaigi zāģētas koksnes
līmēšanā pielietojamās līmes un līmēšanas tehnoloģiskās iespējas Latvijā.
Sadarbības partneru identifikācija un piesaiste tehnoloģiju pārnesei.
Mitrās līmēšanas tehnoloģiju rūpnieciskas izmantošanas piemēru izpēte.
Konkrētam pielietojumam paredzētu transportsausu un svaigi zāģētu koksnes paraugu
izgatavošana un iegūtā produkta īpašību izpēte.
Kvalitātes prasību formulēšana un priekšlikumu izstrāde tās apliecinā
šanai tirgū.
Tehnoloģijas aprobācija ražošanas apstākļos.
Ekonomisks izvērtējums transportsausas un svaigi zāģētas koksnes līmēšanas
tehnoloģijas pārnesei.
Galvenie rezultāti:
Mitrās līmēšanas tehnoloģiju ieviešana atbilst inovāciju pārneses kritērijiem un šo
darbību veikšanai ir iespējams piesaistīt ES struktūrfondu līdzekļus. Šajā MAF projektā
veikto pētījumu tika iekļautas referātā „Inovācijas ražošanā un jaunu produktu attīstībā
kā kokapstrādes uzņēmumu konkurētspējas iesp
ēja” LTRK rīkotajā konferencē
„Kokapstrādes industrijas attīstības perspektīvas Latvijā un Eiropā” 2007.gada 24. jūlijā,
Jēkabpils rajona padomē. Pēc ziņojuma EM ES fondu ieviešanas departamenta ES
struktūrfondu privātā sektora nodaļas vadītājs lūdza atļauju mitrās līmēšanas tehnoloģiju
izmantot kā piemēru stāstot par inovācijām ražošanā.
Atkarība no izejmateriālu kvalitātes, izmantojot mitro līmēšanu ēvelētu materiālu
ražošanā, var samazināt žāvēšanas izmaksas par 30% lī
dz 40% (ražošanas ekspertu
vērtējums).
Sojas līmju izmantošana ir arī ekonomiski izdevīga. Sojas līmēm cenas ir šādas (bez
PVN): SI-300 0,91 Ls/kg un SIPC-500 1,12 Ls/kg. Poliuretāna līmes ir 5 līdz 6 reizes
dārgākas. Faktisko ekonomiju var aprēķināt tikai katram konkrētam produktam un
tehnoloģijai, jo jānovērtē arī līmes patēriņā norma un uzklāšanas izmaksas.
Mitrās līmēšanas tehnoloģiju pārnesi konstrukciju materiāliem, kur arī varētu veidoties
liela ekonomiskā efektivitāte, pagaidām vēl nevar veikt, jo tā ir reglamentētā sfēra un
kvalitātes novērtēšana ietver ar
ī tehnoloģiskā procesa uzraudzību. Pagaidām pasaules
praksē vēl nav izstrādāti tehniskie noteikumi šādas uzraudzības veikšanai.
5/7
Koksnes un koksnes materiālu inovatīvs pielietojums jaunu produktu izveidei
Projekta mērķa sasniegšanai veiktie uzdevumi:
Veikt informācijas apkopošanu par koksnes kompozītu materiālu pielietošanas iespējām,
būvizstrādājumos, iepakojuma materiāliem, mēbelēm.
Iepakojamo materiālu izgatavošanai pielietojamo materiālu analīze.
Iepakojamo materiālu nestspējas noteikšana, analizējot izejmateriāla kvalitāti.
Veikt informācijas apkopšanu par jaunākajiem koksnes kompozītu materiāliem un veikt
informācijas analīzi.
Veikt informācijas apkopošanu par koksnes kompozītu materiālu pret uguns aizsardzības
paņēmieniem.
Izanalizēt koksnes kompozītu materiālu pielietošanas iespējas iepakojuma materiālu
izgatavošanā.
Apkopot informāciju par Latvijā pieejamajiem antipirēniem.
Informācijas apkopošana par koksnes materiālu apdari un tās ietekmi uz ugunsdrošību,
ugunsdrošības uzlabošanas iespējām.
Apmeklēt IHD institūtu Vācijā par sadarbības iespējām un dalību starptautiskos
projektos.
Veikt pilotpētījumus par Latvijā izgatavotu koksnes kompozītmateriālu ugunsreakcijas
novērtēšanu.
Uzsākt pētījumu par Latvijā pieejamo antipirēnu efektivitātes izvērtēšanu izmantojot
standarta ugunsreakcijas testēšanas metodes.
Apmeklēt SP institūtu Zviedrijā, saistībā ar Ziemeļu projekta „Fire Safe Timber Buildings”
paredz
ētajām aktivitātēm, kā arī sadarbības tēmu ugunsdrošības jautājumos precizēšana
nākamajos gados.
Novērtēt dažādu tehnoloģiju efektivitāti (dažādu antipirēnu pielietojums, daudzslāņu
apdares pārklājumu veidošana, virsmu modificēšana).
Koksnes un kompozītmateriālu iepakojuma materiālu nestspējas izzināšana pie dāda
materiāla mitruma satura.
Apdares ietekmes uz ugunsdrošību izpēte.
Izstrādāt mācību metodiskos materiālus par ēku ugunsdrošību
4.2. Zinātniskās publikācijas:
Morozovs A., Akerfelds I., Buksans E. Influence of Wood Modification on Fire Resistance and
Hydrophobic Properties. European Conference on Wood Modification, 2007, pp.
Buksans E., Morozovs A. Influence of wood moisture content to material reaction to fire.
Proceedings of the 3rd meeting of the Nordic Baltic Network in Wood Material Science &
Engineering, 2007, pp. 91- 96.
Buksans E. (2007), Temperature distribution in wood floorings exposed to fire, Proceedings of
international scientific conference Research for Rural Development 2007, pp. 167-173
Iejavs I. The influence of wood moisture content and impregnation on critical bending strength of
fingerjointed spruce wood. Adhesives in woodworkong industry, XVIII Sympozium, Pokroky vo
vyrobe a pouziti lepidiel v drevopriemysle, 2007, pp. 184-188.
Domkins A., Ošs J. Simulation method for the wood resource flow analysis. Proceedings COST
Action E44 Conference "Modeling the Wood Chain: Forestry - Wood Industry - Wood Products
Markets" 2007, pp. 153-159.
Spulle U., Pušinskis V., Tuherm H. Investigation of the bending strength of hardwood (aspen and alder)
pallets.
Annals of Warsaw University of Life Sciencies – SGGW, Forestry and Wood Technology.
No 62.
Warsaw. 2007, 246.-250. pp.
6/7
4.3. Dalība zinātniskajās konferencēs:
Andrejs Domkins „Inovācijas ražošanā un jaunu produktu attīstībā kā kokapstrādes uzņēmumu
konkurētspējas iespēja” „Kokapstrādes industrijas attīstības perspektīvas Latvijā un Eiropā
2007.gada 24. jūlijā, Jēkabpils rajona padome.
Piedalīšanās starptautiskajā konferencē Research for Rural Development 2007, referāts
Temperature distribution in wood floorings exposed to fire, LLU, Jelgava.
Piedalīšanās starptautiskajā konferencē INTERFLAM 2007, 2007 .g. 2 – 5 septembris Londona.
Piedalīšanās starptautiskajā konferencē Nordic Baltic network in wood material science &
engineering (WSE) 2007, referāts Influence of wood moisture content to material reaction to
fire. gada 29 – 30 oktobris, Helsinki, Somija
Jejavs I. The influence of wood moisture content and impregnation on critical bending strength of
fingerjointed spruce wood, Adhesives in woodworkong industry, XVIII Sympozium, Pokroky vo
vyrobe a pouziti lepidiel v drevopriemysle, Zvolen 5-7. 09. 2007.
Domkins A., Ošs J. Simulation method for the wood resource flow analysis. COST Action E44
Conference "Modeling the Wood Chain: Forestry - Wood Industry - Wood Products Markets"
2007, pp. 153-159.
Andrejs Domkins, Kristaps Klauss “Operation of the wood market in Latvia in recent years with
a special highlight to setting prices price of roundwood” Konference “Wood market in Poland
towards stabilisation” 2007.gada 4. un 5. decembrī, Poznaņa
Investigation of the bending strength of hardwood (aspen and alder) pallets. 21
th
Scientific Conference of
Wood Technology Faculty „Wood- material of the XXI-st century”. Warsaw Agricultural University, Rogow,
Polija, 2007. 13-14. novembris.
4.4. Veiktie līgumdarbi:
Tēma
Piesasitītais
finansējums, Ls
Paliktņu mehāniskās izturības
nesagraujošās pārbaudes
4507
Līmētu koksnes paraugu
mehāniskās izturības pārbaudes
2218
4.5. Darbinieku izstrādātie vai vadītie promocijas, maģistra un bakalaura darbi:
J.Iejavs maģistra darbs„Koksnes mitruma un impregnēšanas ietekme uz garumā līmētu egles
(
Picea Abies
L.) terases dēļu robežstiprību liecē”;
U.Spulle promocijas darbs „Paliktņu koka konstrukciju mehānisko īpašību pētījumi”.
7/7
4.6. Cita ar zinātnisko darbību saistīta informācija (piemēram, iegūtās licences,
uzturētie patenti, starptautisko prēmiju laureāti):
Nav
4.7. Cita centram būtiska informācija
Nav
Meža un koksnes produktu zinātniskās
pētniecības centrs, vadītājs
U.Spulle