1/9
SIA
„Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”
struktūrvienības
Meža un koksnes produktu zinātniskās pētniecības centrs
(
LR IZM Zinātnisko institūciju reģistra Nr. 444074)
2009. GADA ZINĀTNISKĀS DARBĪBAS
GADA PĀRSKATS
Jelgava, 2010
2/9
SATURS
1. Darbības ilgtermiņa un vidēja termiņa mērķi 3
2. Galvenās funkcijas un uzdevumi 3
3. Juridiskais statuss un struktūra 4
4. Ziņas par zinātniskās darbības rezultātiem pārskata gadā 4
4.1 Īstenotie pētījumu projekti, to finansējums un to rezultāti 4
4.2. Zinātniskās publikācijas 6
4.3. Dalība zinātniskajās konferencēs 8
4.4. Veiktie līgumdarbi 8
4.5. Darbinieku izstrādātie vai vadītie promocijas, maģistra un bakalaura darbi 8
4.6. Cita ar zinātnisko darbību saistīta informācija
(piemēram, iegūtās licences, uzturētie patenti, starptautisko prēmiju laureāti)
9
4.7. Cita centram būtiska informācija 9
3/9
1. Darbības ilgtermiņa un vidēja termiņa mērķi
Meža un koksnes produktu zinātniskās pētniecības centrs (MKPZPC) ir SIA „Meža un koksnes
produktu pētniecības un attīstības institūts” (MeKA) struktūrvienība, kas organizē un veic pētījumus,
meža un koksnes produktu attīstības jomā, kuri nepieciešami meža nozares konkurētspējas
pilnveidošanai un MeKA darbības nodrošināšanai. piedalās MeKA attīstības un budžeta plānošanā
savas kompetences ietvaros.
Pieredzes apmaiņai un zinātniskās pētniecības darbības īstenošanai MKPZPC organizē un rīko
konferences un seminārus, slēdz sadarbības līgumus ar māc
ību, zinātniskajām un citām iestādēm
uzticēto uzdevumu jomā.
Meža un koksnes produktu zinātniskās pētniecības centrs ir MeKA struktūrvienība, tā atrodas
MeKA direktora vietnieka zinātniskajā darbā pakļautībā un darbojas sabiedrības Statūtu ietvaros.
2. Galvenās funkcijas un uzdevumi
Organizēt un veikt pētījumus, kas nepieciešami meža un koksnes produktu attīstības jomā
un MeKA darbības ietvaros.
Sniegt metodisko palīdzību Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) studiju un
zinātniskās pētniecības darbības īstenošanai, vadīt atsevišķas nodarbības un lasīt problēmu lekcijas,
rīkot konferences un seminārus, kas nav paredzēti mācību programmās.
Nodrošināt pētnieciskās darbības organizāciju MKPZPC Zinātniskās padomes noteiktajos
pētnieciskā darba virzienos.
Veidot pētniecisko darbu grupas, pieaicinot arī LLU un citu Latvijas vai ārvalstu augstskolu
vai institūciju speciālistus un slēdzot ar viņiem sadarbības līgumus šajā jomā, vadīt šo pētniecisko
darbu grupas un sagatavot pētniecisko projektu pārskatus.
Organizēt un konsultēt LLU pedagoģisko personālu tā zinātniskās kvalifikācijas
paaugstināšanai MeKA darbības profila ietvaros, sagatavojot analītiskos apskatus, zinātnisko rakstu
krājumus un citus informatīvos dokumentus izdošanai.
Paaugstināt pē
tniecības centra darbinieku kvalifikāciju, piedaloties vietējos un starptautiskos
kompetences veicināšanas pasākumos, semināros un konferencēs, publicējot zinātniskus rakstus.
MeKA jauno zinātnieku labāko darbu iesniegšanas organizēšana LZA un citos konkursos. Bez
cenzūras un administratīviem ierobežojumiem iesniegt savu darbinieku pētniecisko darbu rezultātus
publicēšanai viņu izraudzītos zinātniskās preses izdevumos.
Pētnieciskajā darbībā brīvi darboties atbilstoši LR likuma “Par zinātnisko darbību”
noteikumiem un prasībām.
Organizēt zinātniskai darbībai piešķirto finansiālo un materiālo līdzekļu un saņemto materiālo
vērtību pareizu un ekonomisku izlietošanu. Atlīdzību, kas iegūta, īstenojot MKPZPC pamatdarb
ības -
zinātniskā darbība un zinātniskās darbības rezultātu izplatīšana zināšanu un tehnoloģiju pārneses veidā,
atkārtoti investēt centra pamatdarbības nodrošināšanā.
4/9
3. Juridiskais statuss un struktūra
Meža un koksnes produktu zinātniskās pētniecības centru pārvalda zinātnieku koleģiāla
institūcija- zinātniskā padome un struktūrvienības vadītājs- MeKA direktora vietnieks zinātniskajā
darbā.
Zinātniskās padomes kompetencē ietilpst:
- zinātniskā institūta zinātniskās darbības galveno virzienu noteikšana dibinātāja izraudzītajā
zinātnisko pētījumu nozarē;
- zinātnieku ievēlēšana akadēmiskajos amatos;
- jautājuma ierosināšana par pētnieka atcelšanu no amata pirms pilnvaru beigām.
Meža un koksnes produktu zin
ātniskās pētniecības centra akadēmiskais personāls ir:
- vadošais pētnieks;
- pētnieks.
Informācija par zinātniskā pētniecības centra juridisko statusu atrodama tīmekļa vietnē
http://www.e-koks.lv/sadala.php?id=10&row_id=104. Šajā vietnē centrs publicē arī gada pārskatus
par savu zinātnisko darbību.
4. Ziņas par zinātniskās darbības rezultātiem pārskata gadā
4.1 Īstenotie pētījumu projekti, to finansējums (skat. 1. tabulu) un to rezultāti
1. tabula
Īstenotie zinātniskie projekti 2009. gadā
Projekta nosaukums
Projekta
pasūtītājs
Projekta Nr.
Projekta
finansējums,
Ls
Ugunsdrošas koka būves
Brandsäkra trähus 3
Ziemeļvalstu NICe
fonda projekts
NICe project 07187 8800,00
Koksnes adhēzijas, mehānisko
īpašību, bioloģiskās noturības un
reakcijas uz uguni izmaiņa ar
virsmas apstrādi un modifikāciju
LZP 09.1051 4320,00
Paaugstinātas īpatnējās stiprības
koksnes plātnes
LR ZM Lauku
atbalsta dienests
(Meža attīstības
fonds)
161208/S486
180909/S109
43 998,00
31 300,00
Koksnes materiālu ugunsreakcijas
un mehānisko īpašību pētījumi un
jaunu produktu izstrāde
LR ZM Lauku
atbalsta dienests
(Meža attīstības
fonds)
161208/S487
180909/S110
17 354,50
10 900,00
Meža nozares ekonomiskās
situācijas monitorings
LR ZM Lauku
atbalsta dienests
(Meža attīstības
fonds)
180909/S111 52 711,00
Apaļo kokmateriālu kravas
transportlīdzekļu sastāvu ietekmes
uz ceļu infrastruktūru izvērtēšana
A/S “Latvijas
valsts meži”
5.5-
5.1/000h/110/09/2
68 506,00
5/9
2008.gadā iesākts, 2009.gadā turpināts un šobrīd tiek realizēts Ziemeļvalstu NICE fonda
projektu „Ugunsdrošas koka būves Brandsäkra trähus 3”, kura mērķis ir izpētīt un apkopot pieejamo
informāciju Eiropā, iegūt koksnes materiālu un koka konstrukcijas ugunsdrošības īpašības un to
ietekmes raksturojumu, kā arī apzināt to izmantošanas iespējas būvniecībā. Līdz šim ziemeļvalstīs ir
izstrādātas un praksē pielietotas divas rokasgrāmatas „Brandsäkra Trähus” (Ugunsdrošas koka
būves) redakcijas, kas sniedza informāciju par koka ēku un būvju projektēšanu un ugunsdrošības
nodrošināšanu. Rokasgrāmata sniedz praktiskas zināšanas koka konstrukciju ugunsdrošības
nodrošināšanai un uzlabošanai esošās normatīvā
s bāzes ietvaros. Šobrīd ir uzsākts darbs pie jaunas
trešās versijas izstrādes, papildinot saturu un palielinot lietderību plašākai mērķa auditorijai.
Projektā iesaistīti gan industriālie partneri, gan zinātniskās institūcijas no Zviedrijas, Norvēģijas,
Somijas, Dānijas, Islandes, Igaunijas un Latvijas. Ugunsdrošības normatīvā bāze šajās valstīs ir
līdzīga, tāpēc šī rokasgrāmata viegli adaptējama katrā valstī. Projektā arī paredzēts iztulkot un
adaptēt šo rokasgrāmatu latviešu valodā. Projektā iesaistītie partneri no Latvijas: biedrība „Zaļās
mājas” un SIA „Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības instit
ūts.
2009.gadā realizēts LZP finansēts projekts „Koksnes adhēzijas, mehānisko īpašību,
bioloģiskās noturības un reakcijas uz uguni izmaiņa ar virsmas apstrādi un modifikāciju”. Projektā
iegūts informācijas kopums par dažādi modificētas (acetilētas vai furfurilētas, termiski un ar eļļu
apstrādātas) skujkoku un lapkoku koksnes līdzsvara mitrumu, ūdens absorbciju, dimensiju
stabilitāti, līmēšanās spēju, saderību ar apdares materiāliem, ārējo izskatu un tā izmaiņām
ekspluatācijā, mehāniskām īpašībām, apstrādes īpatnībā
m, reakciju uz uguni un bioloģisko izturību
saskarē ar augsni savstarpējā starp modifikācijas veidiem, salīdzinājumā ar nemodificētu koksni.
Projekta realizācijas rezultātā iegūta datu bāze par vienu un to pašu modifikācijas metodi: termiski
vai ar augu eļļu apstrādātas, acetilētas, furfurilētas un acetilētas apstrādātas ar eļļu piecu koku
sugu (egles, priedes, bērza, apses un baltalkšņa koksnes īpašībām un to izmaiņu salīdzinājumā ar
kontroles koksni). Izveidots vispusīgs modificētās koksnes (hidrofobo, mehānisko, adhēzijas un
reakcijas uz uguni īpašību novērtējums (know-how) un zināšanu kopums konkrētu
kompozītmateriā
lu ar vēlamām īpašībām radīšanai, izmantojot Latvijas mežos izplatītāko koku sugu
koksni.
2009.gadā realizēts LR ZM Meža attīstības fonda finansētais projekts „Paaugstinātas
īpatnējās stiprības koksnes plātnes”. Projekta mērķis ir apvienot zinātnieku, saplāņu ražotāju,
transporta un ķīmiskās industrijas kompetences jaunu, inovatīvu saplāņa produktu izstrādei ar
pielietojumu transporta industrijā. Projekta rezultātā veikta saplāņa tirgus un autobūvei domāto
plātņu materiālu prasību apzināšana. Veikta bērza saplāņa un jaunizstrādā
tā koksnes plātņu
produkta ar paaugstinātu īpatnējo stiprību izstrāde un atbilstības novērtēšana autobūves prasībām -
fizikāli mehāniskās īpašību un ugunsizturības noteikšana. Izstrādāti koksnes plātņu ar paaugstinātu
īpatnējo stiprību ražošanas paņēmieni.
2009.gadā realizēts LR ZM Meža attīstības fonda finansētais projekts „Koksnes materiālu
ugunsreakcijas un mehānisko īpašību pētījumi un jaunu produktu izstrāde”. Projekta mērķis veicināt
daudzveidīgu un inovatīvu koksnes pielietojumu dažādā
s tautsaimniecības nozarēs izpētot jaunākos
koksnes kompozītu materiālus un to pielietojuma iespējas jaunu produktu attīstībai. Projekta
rezultātā iegūti dati par koksnes un koksnes kompozītu materiālu ugunsreakcijas parametriem,
ugunsdrošības prognozēšanai un uzlabošanas metodēm. Pētījuma rezultāti par koksnes iepakojuma
materiālu nestspēju, sniedz praktiskas zināšanas par koksnes iepakojuma materiālu mehāniskajām
īpašībām atkarībā no dažādiem faktoriem. Jauna koksnes produkta izstrāde, paver iespēju izmantot
mazvērtīgo koku sugu koksni, radot produktu ar augstu pievienoto vērtību. Nekoksnes celulozes
šķiedru iegūšanas tehnoloģijas izstrāde un šķiedru pielietošanas sfēras apzināšana, piedāvājot tirg
ū
jaunus produktus un izejvielas, kas kopumā sekmē rūpniecības attīstību par pamatu izmantojot
atjaunojamos dabas resursus.
6/9
2009.gadā realizēts LR ZM Meža attīstības fonda finansētais projekts „Meža nozares
ekonomiskās situācijas monitorings” Projekta virsmērķis ir veicināt nozares uzņēmumu
produktivitātes palielināšanu un eksportspējas saglabāšanu. Pētījuma rezultātā iegūtā informācija
par privāto meža īpašnieku ekonomisko aktivitāti sniedz priekšstatu par faktoriem, kas ietekmē
meža īpašniekus pieņemt lēmumu veikt saimniecisko darbību 2009.gadā un ļauj prognozēt viņu
potenciālo saimniecisko aktivitāti šajā 2010.gadā. Veikta aptauja un iegūtie rezultāti ļauj prognozēt
tirgus un valsts institūciju darbību (likumdošanas aktu) ietekmi uz prognozējamo resursu plūsmu no
privā
tajiem mežiem šajā 2010.gadā. Projekta laikā veiktais lielāko skujkoku zāģētavu ekonomiskais
monitorings dod iespēju sekot līdz pārstrādes apjomu tendencēm un atlikumiem apaļkoksnes
noliktavās un apaļkoksnes cenai patēriņa vietās sadalījumā par rūpnieciski visvairāk izmantojamiem
sortimentiem. Tas ļauj nepārtraukti novērtēt situāciju resursu plūsmā. Projekta rezultātā iegūtā
informācija par atbalsta mehānismiem un notikumu monitorings Latvijas koksnes produktu ražotāju
konkurentu valstīs, ļauj operatīvi novērtēt mūsu uzņēmumu konkurētspēju. Šajā aspektā ļoti
nozīm
īgs un aktuāls ir arī projekta rezultāts galveno Latvijas koksnes produktu tirgu apskats un
prognozes.
2009.gadā iesākta A/S „Latvijas valsts meži” finansētā divgadīgā projekta „Apaļo
kokmateriālu kravas transportlīdzekļu sastāvu ietekmes uz ceļu infrastruktūru izvērtēšana”
realizācija. Projekta iesaistīte partneri - Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūtu
(MeKA), RTU Transportbūvju institūts, AS „Latvijas Valsts ceļi”, kokmateriālu pārvadātājs SIA
„Krauzers” un Zviedrijas institūts „Skogforsk”. Projekta mērķis ir palielināt pārvadājumu efektivitāti,
saglabājot ceļu infrastruktūru. Projekta rezultātā izpētī
s apaļo kokmateriālu kravas transportlīdzekļu
ietekmi uz dažādu kategoriju ceļiem, ietverot dažādu kravas transporta riteņu un riepu konfigurāciju
spiediena mērījumus uz ceļa virsmu un īstenos pilotprojektu, veicot ar reālas vai simulētas slodzes
piemērošanu kādam no apaļkoku transportēšanas maršrutiem (līdz 100 km) un ceļa segas
konstrukcijas parametru noteikšanu, kā arī, veicot grunts slāņu skenēšanu, deflektometra
mērījumus un grunts paraugu laboratoriskās pārbaudes. Paralēli projektā veiks esošās situācijas
analīze Latvijā un ārvalstīs. Novērtēs ārzemju pieredzes pārņemšanas un ieviešanas iespējas
Latvijā. Analizēs esošā ce
ļu infrastruktūras stāvokļa ietekmes uz LVM kokmateriālu transportēšanas
izmaksām. Veiks visu kategoriju ceļu, kā arī tiltu nestspējas izpēti, aptverot dažādus scenārijus un
sezonas. Veiks lauka mērījumus par apaļo kokmateriālu kravas transportlīdzekļu ietekmi uz visu
kategoriju ceļiem dažādos apstākļos (sezonas, svars, riteņu kombinācija, CTI sistēma u.c.)
Valsts pētījuma programmas projekta 2009.gada ietvaros realizēts projekts „Lapu koku
audzēšanas un racionālas izmantošanas pamatojums, jauni produkti un tehnoloģijas”, kuru izpildē
iesaistīta vairākus zinātniskos institūtus, t.i. Latvijas Valsts mežzinātnes institūts ‘Silava”, Latvijas
Lauksaimniecības universitāte, Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institū
tu (MeKA)
un Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts. Projekta mērķis - izstrādāt inovatīvus, ekoloģiski un
ekonomiski pamatotus tehnoloģiskos risinājumus ilgspējīgas meža un nemeža zemes izmantošanai
lapu koku meža audzēšanai un uz mežsaimniecības produkcijas izmantošanu bāzētu nozaru
attīstībai. Projekta rezultātā veikta meža ekonomiskās un ekoloģiskās vērtības palielināšanas
priekšlikumu izstrāde, audzējot lapu kokus meža un nemeža zemēs. Veikts lapu koku koksnes un
citu biomasas sastāvdaļu lietošanas vērtības un izmantošanas virzienu izvērtējums un pamatojums.
Izstrādāts jauna, perspektīva kokapstrādes un koksnes modificēšanas tehnoloģija kvalitatīvas
produkcijas ieguvei ar augstu pievienoto vērtību.
4.2. Zinātnisk
ās publikācijas
Morozovs A., Buksans E., „Fire performance characteristics of acetylated wood”
Proceedings of
the 4th European Conference on Wood Modification
, Stockholm, Zviedrija, 2009, pp. 401– 405.
7/9
Morozovs, A., Bukšāns E. Fire performance characteristics of acetylated ash (
Fraxinus
excelsior,
L) wood.
Wood Material Science and Engineering. Volume 4
, Issue 1 & 2, March
2009, pp. 76-79.
Tunkele S. Production cost analysis of carpentry and joinery wood products in Latvia.
Proceedings of the 5
th
meeting of the Nordic-Baltic Network in Wood Material Science and
Engineering
, Kopenhāgena, Dānija, 2009, pp. 183-186.
Līpiņš L., Dreimanis A., Domkins A., Dubrovskis D., Spulle U., Tuherms H. Scientific Activities of
Forest Faculty.
Proceedings of the International Scientific Conference „Latvia University of
Agriculture - 70
: Research Results– Actalities– Prospects, LLU, Jelgava, 2009, pp. 27-35.
Domkins A., Mārciņš J., Būmanis K. Tirgus pieprasītas produkcijas veidi no mīksto lapkoku
koksnes. Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, Rīga, 2009, 61-63 lpp.
Spulle U., Tuherm H., Miončinskis U., Kūliņš L. Mīksto lapkoku sugu koksnes mehāniskās
īpašības. Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, Rīga, 2009, 80-84 lpp.
Bukšāns E., Kravalis J., Kažociņš J., Petrenko N. Apses un baltalkšņa zāģmateriālu žāvēšanas
režīmi. Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, Rīga, 2009, 85-89 lpp.
Iejavs J., Dekšnis A., Kūliņš L. Baltalkšņa un apses koka līmēšana. Latvijas Valsts koksnes
ķīmijas institūts, Rīga, 2009, 95-99 lpp.
Bukšāns E., Morozovs A. Mīksto lapkoku koksnes ugunsreakcijas parametri. Latvijas Valsts
koksnes ķī
mijas institūts, Rīga, 2009, 100-104 lpp.
Spulle U., Tuherm H. Mīksto lapkoku koksnes izmantošana paliktņu koka konstrukcijās.
Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, Rīga, 2009, 110-114 lpp.
Iejavs J., Spulle U., Domkins A., Bukšāns E. Dendrolight tipa vieglās plātnes no mīksto
lapkoku koksnes. Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, Rīga, 2009, 115-119 lpp.
Zīverts K., Bukšāns E., Domkins A., Spulle U. Grīdas segumi ar uzlabotām fizikāli mehāniskām
īpašībām no lapkoku koksnes. Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, Rīga, 2009, 120-124 lpp.
Būmanis K., Skrupskis V., Mīksto lapkoku koksnes izmantošanas iespējas enerģētikā Latvijas
Valsts koksnes ķīmijas institūts, Rīga, 2009, 125-129 lpp.
Domkins A., Spulle U. Challenges of integration on the international level of the Department
of Wood Processing of Latvia University of Agriculture. Proceedings of the International
Scientific Conference „Latvia University of Africulture- 70: Research Results- Actalities-
Prospects, LLU, Jelgava, 2009, pp. 171-172.
Tuherms H., Domkins A., Spulle LLU Meža fakultātes Kokapstrādes katedra 21. gadsimtā,
LLU raksti Nr. 23 (318), Jelgava, 2009., 32- 44 lpp.
Tunkele S. Production cost analysis of carpentry and joinery wood products in Latvia. The
Nordic-Baltic Network in Wood Material Science and Engineering,
Proceedings of the 5th
Meeting
, Denmark, Copenhagen, 2009, October 1-2, pp. 183 – 185.
Tunkele S. Izstādes – veiksmes formula arī mūsu biznesa ilgtermiņa attīstībai. žurnāls
Baltijas Koks
”, 2009.gada septembris, Nr. 6 (109), 50.-51.lpp.
Domkins A., Būmanis K. Skujkoku zāģmateriālu vadlīnijas. „Zaļās mājas”, Vadlīnijas. Meža
un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts, Jelgava, 2009., 52 lpp.
Bukšāns E. Ugunsdrošība. Būvizstrādājumu ugunsizturības un ugunsreakcijas klasifikācija.
Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts, Jelgava, 2009., 4 lpp.
Bukšāns E. Līmētie konstrukciju materiāli. Testēšana, atbilstības novērtēšana un sertifikācija.
Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts, Jelgava, 2009., 4 lpp.
Bukšāns E. Mēbeles. Vadlīnijas publisko iepirkumu tehnisko specifikāciju sastā
dīšanai. Meža
un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts, Jelgava, 2009., 8 lpp.
8/9
4.3. Dalība zinātniskajās konferencēs
Zīverts K. How to access to funding to develop innovation-related projects for the furniture
industry. The Furniture industry acquis communutaire transfer – part II (FactsII), Zagreba,
Horvātija, 2009. gada 2. aprīlis.
Bukšāns E. Darbs plenārsēdē un TC 1 darba grupā par ugunserakcijas testēšanu. Gent,
Beļģija, 2009. gada 1.-2. aprīlis.
Būmanis K., Spulle U. Dalība darba grupā par jaunām idejām jaunai COST akcijai Bled,
Slovēnija, 2009. gada 21.-22. maijs.
Domkins A., Spulle U. Challenges of integration on the international level of the Department
of Wood Processing of Latvia University of Agriculture. International Scientific Conference
„Latvia University of Agriculture 70”, Jelgava, Latvija, 2009. gada 29. oktobris.
Domkins A., Tunkele S. Zaļais bizness tagad un rīt, Jelgava, Latvija, 2009. gada 11. decembris.
4.4. Veiktie līgumdarbi
Konsultācijas par koksni saturošo siltumizolācijas materiālu ražošanas tehnoloģiju
iepirkumu. LIAA, SIA Ansvar, Līguma Nr. PAK-09/45.
Solāro gaisa sildī
šanas metāla profila tipa iekārtu izmantošanas iespēju kokmateriālu
konvekcijas tipa žāvēšanas iekārtās izpēte. SIA SimpexS, Līguma Nr. 37-08/09PT.
Ozola un oša koka grīdas materiālu testi un tehnoloģisko risinājumu izstrāde. SIA Amber
Wood, Līguma Nr. 36-08/09PT.
Testēšanas pakalpojumi mīksto lapu koku ugunsreakcijas noteikšanai VP15 2.projekta
ietvaros. LLU, Līguma Nr. 04.1-25/25.
Koksnes biomasas šķeldu īpašību raksturojums. AS Latvijas valsts meži,
Līguma Nr. 5.5-9.1/00gu/101/09/56.
4.5. Darbinieku izstrādātie vai vadītie promocijas, maģistra un bakalaura darbi
Promocijas darbi
Jānis Ošs "Koksnes resursu plūsmas analīze”, darba vadītājs prof., Dr.habil.sc.ing. Pēteris Rivža.
Maģistra darbi
Uldis Ratiņš „Termomehāniski blīvinātas koksnes līmēšana”, darba vadītājs lekt., Dr.sc.ing. Edgars Bukšāns.
Artis Dūriņš „Termomehāniski blīvinātas koksnes izmantošana grīdas segumos”, darba
vadītājs lekt., Dr.sc.ing. Edgars Bukšāns.
Andris Sladzevskis „Parastās apses (
Populus tremula
L
.
) izmantošanas iespējas nesošajās
koka konstrukcijās”, darba vadītājs asoc.prof., Dr.sc.ing. Uldis Spulle.
Bakalaura darbi
Buravcovs Rolands „Sagatavju piegriešanas iecirkņa rekonstrukcija SIA „Daiļrades koks”
cehā Vaiņodē”, darba vadītājs asoc.prof., Mg.sc.ing. A.Domkins.
Gāliņš Jānis „Koksnes kompozītmateriālu ugunsreakcijas un pārogļošanās ātruma pētījums”,
darba vadītājs lekt., Dr.sc.ing. E.Bukšāns.
Kalanda Jānis „Koksnes blīvināšanas tehnoloģijas pielietošana koksnes savienojumu
izgatavošanai”, darba vadītājs asist., Mg.sc.ing. A. Dekšnis.
Kāpiņš Armands „Koksnes kārtaino plātņu kvalitātes pētījumi”, darba vadītājs asoc.prof.,
Dr.sc.ing. U.Spulle.
9/9
Krētainis Edgars „Savienojumu ugunsdrošība koka konstrukcijās”,
darba vadītājs
lekt.,
Dr.sc.ing. E.Bukšāns.
Matisons Atis „Paaugstinātas īpatnējās stiprības saplāņu plātnes”, darba vadītājs
asoc.prof., Dr.sc.ing. U.Spulle.
Pudāns Andris „Hibrīdapses un alkšņa hibrīda koksnes līmējuma kvalitātes pētījumi”, darba
vadītājs asoc.prof., Dr.sc.ing. U.Spulle.
Rašmanis Uldis „Iepriekš spriegtu koka konstrukciju izmantošana tiltu būvniecībā”. darba
vadītājs asoc.prof., Dr.sc.ing. U.Spulle.
Rozenbahs Roberts „Dendrolight pielietošana būvniecībā un siju izgatavošanā”, darba
vadītājs asoc.prof., Mg.sc.ing. A.Domkins.
Stalidzāns Ģirts „Garumā līmē
tas parastās apses koksnes un termiski apstrādātas koksnes
fizikāli mehānisko īpašību pētījumi”, darba vadītājs asoc.prof., Dr.sc.ing. U.Spulle.
Tehts Elārs „Termiskās apstrādes procesa ietekme uz garumā līmētas parastās apses
koksnes sagatavēm”, darba vadītājs asist., Mg.sc.ing. A. Dekšnis.
Aigars Štemers „Mēbeļu ražošanas tehnoloģiskā procesa pilnveide SIA „Ēdelveiss EG””,
darba vadītājs asoc.prof., Mg.sc.ing. A.Domkins.
Valdis Tumovs „Skujkoku zāģmateriālu dažādu stiprības noteikšanas metu salīdzināšana”,
darba vadītājs doc., Mg.sc.ing. K.Būmanis.
4.6. Cita ar zinātnisko darbību saistīta inform
ācija (piemēram, iegūtās licences,
uzturētie patenti, starptautisko prēmiju laureāti)
Nav
4.7. Cita centram būtiska informācija
Informācija par nodarbinātajiem darbiniekiem centra veiktajos zinātniskajos izpētes projektos
skatāma 2. tabulā.
2. tabula
Zinātniskais personāls
Vārds, uzvārds Zinātniskais grāds Amats
Inga Abace Maģistra grāds Pētnieks
Edgars Bukšāns Doktora grāds Vadošais pētnieks
Kārlis Būmanis Maģistra grāds Pētnieks
Andris Dekšnis Maģistra grāds Pētnieks
Andrejs Domkins Maģistra grāds Pētnieks
Jānis Iejavs Maģistra grāds Pētnieks
Jānis Mārciņš Doktora grāds Vadošais pētnieks
Andris Morozovs Doktora grāds Vadošais pētnieks
Jānis Ošs Doktora grāds Vadošais pētnieks
Uldis Spulle Doktora grāds Vadošais pētnieks
Kristaps Zīverts Maģistra grāds Pētnieks
Sigita Tunkele Maģistra grāds Pētnieks
Astrīda Stepiņa Maģistra grāds Pētnieks
Meža un koksnes produktu
zinātniskās pētniecības centrs, vadītājs
U.Spulle