1/2
AD-09-04
IZPILDĪTĀJA PASŪTĪTĀJA
līguma uzskaites Nr.______________ līguma uzskaites Nr.
Jelgavā, 20___. gada ”____” ___________
LĪGUMS
_____________________________________„___________________”, vienotais reģ. Nr. _______________,
turpmāk saukts Pasūtītājs, ko pārstāv _______________________________________ no vienas puses un
sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”, vienotais reģ.
Nr. 43603022749 turpmāk saukts Izpildītājs”, ko saskaņā ar SIA „Meža un koksnes produktu pētniecības un
attīstības institūts” 2006. gada 18. aprīlī izdoto pilnvaru Nr. 1-14/8 pārstāv direktora vietnieks Kārlis Būmanis,
no otras puses noslēdz sekojoša rakstura līgumu.
1 LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1 Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt _______________________________________________
______________________________________________________________________________________.
2 PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS KĀRTĪBA
2.1 Testēšanas paraugu piegādi laboratorijai Dobeles ielā 41, Jelgavā veic Pasūtītājs, iepriekš saskaņojot
piegādes laiku. Paraugu piegāde tiek apliecināta sastādot paraugu pieņemšanas aktu.
2.2 Pasūtītāja piegādātie paraugi ir Pasūtītāja īpašums. Pēc testēšanas darbu veikšanas tie pie Izpildītāja tiek
uzglabāti 4 (četras) nedēļas (ieskaitot svētku un brīvdienas). Pēc tam testēšanas paraugi tiek pilnīgi
iznīcināti vai padarīti komerciāli nevērtīgi.
2.3 Izpildītājs 1. punktā minētos darbus veic 4etru) nedēļu laikā no paraugu piegādes datuma laboratorijā un
priekšapmaksas maksājuma saņemšanas datuma.
3 PUŠU ATBILDĪBA
3.1 Puses nes savstarpējo materiālo atbildību par nodarītajiem reālajiem zaudējumiem vienai pret otru šī
Līguma neizpildes vai nepilnīgas izpildes gadījumā, saskaņā ar šo gumu un Latvijas Republikā esošo
likumdošanu.
3.2 Izpildītājs ievēro konfidencialitāti attiecībā uz novērtēšanas procesu un iegūtajiem datiem.
3.3 Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam par tā darbu saskaņā ar šī līguma noteikumiem un sniegt
Izpildītājam informāciju, kas nepieciešama darba paveikšanai.
4 DARBA IZMAKSAS UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
4.1 Par šī līguma paredzēto paveikto darbu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam līgumcenu EUR ______,__
(______________________________________) un pievienotās vērtības nodokli ___ % EUR ____,__
(______________________).
4.2 Pasūtītājs veic priekšapmaksu pilnā apmērā pirms testēšanas darbu uzsākšanas, c Izpildītāja piestādīta
avansa maksājuma rēķina.
4.3 Darba izpildi puses apliecina ar nodošanas - pieņemšanas aktu.
5 NEPĀRVARAMA VARA
5.1 Puse tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja
radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramu spēku un ārkārtēju (Force Majeure) apstākļu rezultātā, kurus
puses nevarēja paredzēt un novērst racionāliem līdzekļiem.
2/2
AD-09-04
5.2 Vienai no Līgu iesaistītajām Pusēm bez kavēšanās rakstiski ir jāpaziņo otrai Pusei par laika
pagarinājumu, kas nepieciešams saistību izpildei. Tāpat arī vienai Pusei ir jāpaziņo otrai Pusei par to, kad ir
beigusies Force Majeure darbība, uz ko balstoties, Puses vienojas par turpmākajām Līguma darbības sekām.
5.3 Šī Līguma izpilde tiek atlikta līdz doto apstākļu darbības beigām, bet ja nepārvaramas varas apstākļi
pārsniedz 60 (sešdesmit) dienu periodu, jebkura no Pusēm var nekavējoties izbeigt Līgumu sniedzot otrai
Pusei rakstisku paziņojumu.
6 CITI NOTEIKUMI
6.1 Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas dienu un ir noslēgts uz noteiktu laiku, līdz līguma izpildes beigu
termiņam.
6.2 Līgums zaudē savu darbības spēku, ja paraugi nav piegādāti Izpildītājam laboratorijā un Izpildītājs nav
saņēmis avansa maksājumu no Pasūtītāja 30 (trīsdesmit) dienu laikā no līguma parakstīšanas datuma.
6.3 Šis Līgums kopā ar tā pielikumiem un visām šī Līguma izmaiņām, kuras ir neatņemamas šī Līguma
sastāvdaļas, ietver visas līdzēju vienošanās par Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās
un mutiskās vienošanās un pārrunas starp tiem.
6.4 Līgums sastādīts divos eksemplāros, pa vienam katrai līgumslēdzēja pusei, katrs šis Līgums tiek uzskatīts
par oriģinālu.
6.5 Strīdi, kas radušies starp pusēm, ir risināmi pārrunu ceļā, bet ja tas nav iespējams, risināmi saskaņā ar LR
likumdošanu.
6.6 Pusēm ir savlaicīgi jāpaziņo par savu rekvizītu un adreses izmaiņām.
6.7 Šī Līguma noteikumi ir konfidenciāli un trešajām personām var tikt izpausti tikai Latvijas likumdošanā
noteiktajā kārtībā.
6.8 Puses nav tiesīgas vienpusīgi lauzt līgumu, izņemot gadījumus, kad otra puse tiek rakstiski informēta pirms
līgumā paredzēto darbu uzsākšanas.
6.9 Līguma laušanas gadījumā, pirms līgumā paredzēto darbu uzsākšanas, Pasūtītājam ir tiesības saņemt
atpakaļ piegādātos novērtēšanas paraugus, Izpildītāju par to iepriekš rakstiski brīdinot, arī Pasūtītājam
ir tiesības saņemt atpakaļ no Izpildītāja samaksāto avansa maksājumu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc
rakstiska paziņojuma saņemšanas par līguma laušanu.
6.10 Pārējos gadījumos šis līgums var tikt izbeigts un nosacījumi var tikt grozīti vai papildināti, pusēm
savstarpēji vienojoties, kas ir jānoformē rakstveidā.
7 LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN NORĒĶINU KONTI
Pasūtītājs:
Izpildītājs:
Meža un koksnes produktu pētniecības un
attīstības institūts SIA
Vienotais reģ. Nr. 43603022749
Dobeles iela 41, Jelgava, LV-3001
AS SEB banka
LV55UNLA0050005497239
K.Būmanis