1/5
SIA „Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”
struktūrvienības „Meža un koksnes produktu zinātniskās pētniecības centrs
LR Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnisko institūciju reģistra Nr. 444074
Juridiskā adrese: Dobeles iela 41, Jelgava, LV-3001
ZINĀTNISKĀS DARBĪBAS GADA PĀRSKATS PAR 2008. GADU
Jelgavā, 2009. gada 29. maijā
1. Darbības ilgtermiņa un vidēja termiņa mērķi:
Meža un koksnes produktu zinātniskās pētniecības centrs (MKZPC) ir SIA „Meža un koksnes
produktu pētniecības un attīstības institūts” (MeKA) struktūrvienība, kas organizē un veic pētījumus,
meža un koksnes produktu attīstības jomā, kuri nepieciešami meža nozares konkurētspējas
pilnveidošanai un MeKA darbības nodrošināšanai. piedalās MeKA attīstības un budžeta plānošanā
savas kompetences ietvaros.
Pieredzes apmaiņai un zinātniskās pētniecības darbī
bas īstenošanai MKZPC organizē un rīko
konferences un seminārus, slēdz sadarbības līgumus ar mācību, zinātniskajām un citām iestādēm
uzticēto uzdevumu jomā.
Meža un koksnes produktu zinātniskās pētniecības centrs kā MeKA struktūrvienība atrodas
MeKA direktora vietnieka zinātniskajā darbā pakļautībā un darbojas MeKA Statūtu ietvaros.
2. Galvenās funkcijas un uzdevumi:
Organizēt un veikt pētījumus, kas nepieciešami meža un koksnes produktu pilnveidošanai un
MeKA darbības nodrošināšanai.
Sniegt metodisko palīdzību Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) studiju un
zinātniskās pētniecības darbī
bas īstenošanai, vadīt atsevišķas nodarbības un lasīt problēmu lekcijas,
rīkot konferences un seminārus, kas nav paredzēti mācību programmās.
Nodrošināt pētnieciskās darbības organizāciju MKZPC Zinātniskās padomes noteiktajos
pētnieciskā darba virzienos.
Veidot pētniecisko darbu grupas, pieaicinot arī LLU, citu Latvijas augstskolu vai institūciju
speciālistus un slēdzot ar viņiem sadarbības līgumus šajā jomā, vadīt šo pētniecisko darbu grupas
un sagatavot pētniecisko projektu pārskatus.
Organizēt un konsultēt LLU pedagoģisko sastāvu tā zinātniskās kvalifikācijas
paaugstināšanai MeKA darbības profila ietvaros, sagatavojot analītiskos apskatus, zin
ātnisko rakstu
krājumus un citus informatīvos dokumentus izdošanai.
Paaugstināt pētniecības centra darbinieku kvalifikāciju, piedaloties vietējos un starptautiskos
kursos, semināros un konferencēs, publicējot zinātniskus rakstus.
MeKA jauno zinātnieku labāko darbu iesniegšanas organizēšana LZA un citos konkursos. Bez
cenzūras un administratīviem ierobežojumiem iesniegt savu darbinieku pētniecisko darbu rezultātus
publicēšanai viņu izraudzītos zinātniskās preses izdevumos.
Pētnieciskajā darbībā brīvi darboties atbilstoši LR likuma “Par zinātnisko darbību”
noteikumiem un prasībām.
Organizēt zinātniskai darbībai piešķirto finansiālo un materiālo līdzekļu un saņemto materiālo
vērtību pareizu un ekonomisku izlietošanu.
3. Juridiskais statuss un struktūra:
Meža un koksnes produktu zinātniskās pētniecības centru pārvalda zinātnieku koleģiāla
institūcija- zinātniskā padome un struktūrvienības vadītājs- MeKA direktora vietnieks zinātniskajā
darbā.
2/5
Zinātniskās padomes kompetencē ietilpst:
- zinātniskā institūta zinātniskās darbības galveno virzienu noteikšana dibinātāja izraudzītajā
zinātnisko pētījumu nozarē;
- zinātnieku ievēlēšana akadēmiskajos amatos;
- jautājuma ierosināšana par pētnieka atcelšanu no amata pirms pilnvaru beigām.
Meža un koksnes produktu zinātniskās pētniecības centra akadēmiskais personāls ir:
- vadošais pētnieks;
- pētnieks;
- asistents.
Informācija par zinātniskā pētniecības centra juridisko statusu atrodama tīmekļa vietnē
http://www.e-koks.lv/sadala.php?id=10&row_id=104. Šajā vietnē centrs publicē arī gada pārskatus
par savu zinātnisko darbību.
4. Ziņas par zinātniskās darbības rezultātiem pārskata gadā:
4.1 Īstenotie pētījumu projekti, to finansējums (skat. 1. tabulu) un to rezultāti:
1. tabula
Īstenotie zinātniskie projekti 2008. gadā
Projekta nosaukums
Projekta
pasūtītājs
Projekta Nr.
Projekta
finansējums,
Ls
Ugunsdrošas koka būves Brandsäkra
trähus 3
Ziemeļvalstu NICE
projekts
NICE project 07187 -
Enerģētiskās koksnes plūsmas
teorētiskā un eksperimentālā
modeļa izstrāde un produktu
kvalitātes prasību izvērtējums
LR ZM Meža
attīstības fonds
070508/S148 47 269
Paaugstinātas īpatnējās stiprības
koksnes plātnes
LR ZM Meža
attīstības fonds
140508/S157 109 773
Koksnes materiālu ugunsreakcijas
un mehānisko īpašību pētījumi un
jaunu produktu izstrāde
LR ZM Meža
attīstības fonds
140508/S158 45 463
Latvijā ražotu augstas pievienotās
vērtības koksnes produktu kvalitātes
pētījums un atbilstības novērtēšanas
sistēmas ieviešanas problēmu
iespējamie risinājumi
LR ZM Meža
attīstības fonds
140508/S159 44 914
Kokrūpniecības nozares sektoru
izpēte
LR ZM Meža
attīstības fonds
170908/S359 90 880
Šķeldu transportēšanas sablīvējuma
koeficienta noteikšana
A/S "Latvijas
valsts meži"
5.5-
5.1/001e/110/08/5
5 900
2008. gadā realizēts LR ZM Meža attīstības fonda finansētais projekts „Enerģētiskās koksnes
plūsmas teorētiskā un eksperimentālā modeļa izstrāde un produktu kvalitātes prasību izvērtējums”,
projekta vadītājs Kārlis Būmanis.
Projekta mērķis izveidot vienotu modeli sistēmai, ar kuras palīdzību varētu analizēt
enerģētiskās koksnes produktu plūsmu, veikt plūsmas optimizāciju un prognozēt attīstības
scenārijus. Izveidot enerģētiskās koksnes produktu kvalitātes aprakstus un to novērtēšanas
3/5
metodiku. Radīt instrumentus enerģētiskās koksnes produktu tirgus organizēšanai Latvijā ieviešot
harmonizētas kvalitātes prasības šiem produktiem un nodrošinot tirgus dalībniekus ar efektīvām un
inovatīvām prognozēšanas iespējām.
Projektā izstrādātie darba uzdevumi- enerģētiskās koksnes produktu patērētāju analīze.
Enerģētiskās koksnes produktu plūsmā esošo sektoru apzināšana un analīze (ražotājs, pārdevējs,
transportētājs, pircējs u.c.). Situācijas izpēte enerģētisko koksnes produktu standartizācijā Latvijā,
Eiropā un globālajā tirg
ū. Enerģētiskās koksnes produktu klasifikācija, specifikācija un galvenie
raksturojošie parametri. Enerģētiskās koksnes produktu plūsmas ietekmējošo faktoru (normatīvā
vide, transporta veidi, kravas ietilpība, transporta ceļi, produkti, kvalitāte, tirgus u.c.) analīze.
Enerģētiskās koksnes produktu plūsmas teorētiskā modeļa izstrāde, atbilstības pārbaude un
aprobācija. Enerģētisko koksnes produktu izejmateriālu un tehnoloģiju prasību apraksts vadoties no
produktu kvalitātes prasībām. Laboratoriskās pārbaudes dažādiem produktiem nosakot raksturīgos
parametrus (mitrums, frakcijas, blīvums, siltumspēja u.c.) dažādos apstākļos. Jaunu produktu
kvalitātes testēšana un uzlabošanas iespēju priekšlikumu izstrāde, tai skaitā no sastāva kopšanas
cirtēm, krājas kopšanas cirtēm, galvenās izmantošanas cirtēm, grāvju un infrastruktūras objektu
apauguma.
Projekta rezultātā veikta enerģētiskās koksnes produktu specifikācijas un kvalitātes apraksti.
Izstrādāta kvalitātes novērtēšanas metodika. Nepieciešamo datu apkopojums sistēmas modeļa
izstrādei. Veikti enerģētiskās koksnes produktu sākotnējās pārbaudes. Nodibināti kontakti un
uzsākta sadarbība starptautiskā mērogā enerģētiskās koksnes produktu standartizācijas un
kvalitātes novērtēšanas jomā. Izstrādātas rekomendācijas enerģētiskās koksnes produktu
izejmateriāliem, tehnoloģ
ijām un transportam. Veikti starptautiski atzīti testi enerģētiskās koksnes
produktiem. Izveidots sistēmas modelis, ar kura palīdzību var analizēt enerģētiskās koksnes
produktu pieprasījumu un plūsmu pie industriālā vai gala patērētāja. Izstrādāti sistēmas palīgrīki, ar
kuriem ir iespēja veikt produktu plūsmas optimizāciju un nākotnes scenāriju analīzi, kā arī veikt
plūsmas ekonomiskos aprēķinus. Izstrādāts informatīvais nodrošinājums tirgus dalībniekiem
(semināri, informatīvie materiāli).
2008. gadā realizēts LR ZM Meža attīstības fonda finansētais zinātniskās izp
ētes projekts
„Paaugstinātas īpatnējās stiprības koksnes plātnes”, projekta vadītājs Uldis Spulle.
Projekta mērķis- apvienot zinātnieku, saplāņu ražotāju, transporta un ķīmiskās industrijas
kompetences jaunu, inovatīvu saplāņa produktu izstrādei ar pielietojumu transporta industrijā.
Projekta paredzētie darba uzdevumi- saplāņa tirgus un autobūvei domāto plātņu materiālu
prasību apzināšana. Bērza saplāņa un jaunizstrādātā koksnes plātņu produkta ar paaugstinātu
īpatnējo stiprību izstrāde un atbilstības novērtēšana autob
ūves prasībām- fizikāli mehāniskās īpašību
un ugunsizturības noteikšana. Koksnes plātņu ar paaugstinātu īpatnējo stiprību ražošanas
paņēmienu izstrāde.
Paaugstinātas īpatnējās stiprības koksnes plātnes veicinās koksnes plātņu industrijas
attīstību un konkurētspēju tirgū. Šāds produkts ir pieprasīts tirgū, piemēram, transporta industrijā.
Pielietojot plātnes ar paaugstinātu īpatnējo stiprību transporta industrijā, sagaidāmi sekojoši
ieguvumi- loģistikā (pārvadājuma izmaksu samazinā
šanās), ekoloģijā (mazāks degvielas patēriņš uz
vienu kravas vienību un līdz ar to vides piesārņojums, neatjaunojamo dabas resursu saudzēšana)
u.c. Prognozējams koksnes materiālu patēriņa samazinājums un atlikumu racionāla izmantošana.
2008. gadā realizēts LR ZM Meža attīstības fonda finansētais zinātniskās izpētes projekts
„Koksnes materiālu ugunsreakcijas un mehānisko īpašību pētījumi un jaunu produktu izstrāde”,
projekta vadītājs Andris Morozovs.
Projekta mērķis veicināt daudzveidīgu un inovatīvu koksnes pielietojumu dažādās
tautsaimniecības nozarēs izpētot jaunākos koksnes kompozītu materiā
lus un to pielietojuma
iespējas jaunu produktu attīstībai.
Projekta darba uzdevumos ietilpst pētījums par koksnes ugunsreakciju ietekmējošo faktoru
izpēti. Pētījumi par dažādu Latvijā pieejamo koksnei paredzēto antipirēnu efektivitāti un to
ugunsreakcijas novērtēšana kombinācijā ar konkrētu materiālu atbilstoši ugunsreakcijas
klasifikācijas standartam.
4/5
Projekta rezultātā iegūti dati par koksnes un koksnes kompozītu materiālu ugunsreakcijas
parametriem, ugunsdrošības prognozēšanai un uzlabošanas metodēm. Pētījuma rezultāti par
koksnes iepakojuma materiālu nestspēju, sniedz praktiskas zināšanas par koksnes iepakojuma
materiālu mehāniskajām īpašībām atkarībā no dažādiem faktoriem. Jauna koksnes produkta
izstrāde, paver iespēju izmantot mazvērtīgo koku sugu koksni, radot produktu ar augstu pievienoto
vērtību. Nekoksnes celulozes šķiedru iegūšanas tehnoloģijas izstrāde un šķiedru pielietošanas sfēras
apzināšana, piedāvājot tirgū jaunus produktus un izejvielas, kas kopumā sekmē rūpniecības
attīstību par pamatu izmantojot atjaunojamos dabas resursus.
2008. gadā
veikts ZM Meža attīstības fonda finansētais zinātniskās izpētes projekts „Latvijā
ražotu augstas pievienotās vērtības koksnes produktu kvalitātes pētījums un atbilstības
novērtēšanas sistēmas ieviešanas problēmu iespējamie risinājumi”, projekta vadītājs MeKA
Testēšanas laboratorijas tehniskais vadītājs Edgars Bukšāns.
Projekta mērķis- paaugstināt Latvijas kokrūpniecības uzņēmumu konkurētspēju Latvijas un
Eiropas tirgū, veicinot produktu ar augstu pievienoto vērtību ražošanu, to atbilstības novērtēšanu
un sertifikāciju.
Projekta rezultātā veikts pētījums par situāciju atbilst
ības novērtēšanā saistībā ar CE
marķējuma ieviešanu koksnes produktiem, kuri pakļaujas būvizstrādājumu direktīvai. Izstrādātas
vadlīnijas Latvijas uzņēmējiem, kuri ražo līmētu koksnes konstrukciju elementus, kvalitātes
atbilstību CE sertifikācijas prasību izpildei. Izstrādātas vadlīnijas publisko iepirkumu veicējiem par
tehnisko specifikāciju un prasību sastādīšanu mēbeļu grupām.
4.2. Zinātniskās publikācijas:
Spulle U., Pušinskis V., Tuherm H. (2008) Priedes un egles koksnes kravas paliktņu lieces
noturība.
LLU raksti
Nr.20 (315) Jelgava, pp. 136-144.
Bukšāns E., Morozovs A. (2008) Apdares materiālu ietekme uz koksnes ugunsreakciju.
Ziemeļvalstu- Baltijas valstu 4. sanāksme koksnes materiālu zinātnē un tehnoloģijā (WSE). Rīga,
pp. 83-88.
Ošs J. (2008) Koksnes resursu plūsmas analīze. Ziemeļvalstu - Baltijas valstu 4. sanāksme
koksnes materiālu zinātnē un tehnoloģijā (WSE.) Rīga, pp. 17-23.
Domkins A., Būmanis K. (2008) European Wood processing strategy
Country reports / COST
E44/
edited by Ghent University/ Input wood processing strategy,
pp
.
183-196.
4.3. Dalība zinātniskajās konferencēs:
Kārlis Būmanis. Country report Latvia COST E44/ The Forestry-Wood Industry Chain: regional
Differences in Europe14.-15.01.2008 Poznaņa Polija
Laimonis Kūliņš, Andris Dekšnis, Jānis Cunskis. Apses un baltalkšņu koksnes līmēšana
pielietošanai sausos ekspluatācijas apstākļos Zinātne un prakse nozares attīstībai, LLU, Meža
fakultāte, 16.-17.04.2008, Jelgava, Latvija.
Uldis Spulle. Baltalkšņa koksnes paliktņu stiprības pētījumi Zinātne un prakse nozares attīstībai,
LLU, Meža fakultāte, 16.-17.04.2008, Jelgava, Latvija.
Edgars Bukšāns. Koksnes mitruma ietekme uz ugunsreakcijas parametriem. Zinātne un prakse
nozares attīstībai, LLU, Meža fakultāte, 16.-17.04.2008, Jelgava, Latvija.
Jānis Iejavs. Garumā saaudzētas mitras apses un baltalkš
ņu koksnes līmējuma stiprības pētījumi
Zinātne un prakse nozares attīstībai, LLU, Meža fakultāte, 16.-17.04.2008, Jelgava, Latvija.
Zīverts Kristaps. Blīvinātas koksnes stabilizēšana ar termisko modifikāciju Zinātne un prakse
nozares attīstībai, LLU, Meža fakultāte, 16.-17.04.2008, Jelgava, Latvija.
Andrejs Domkins. Mīksto lapkoku koksnes izmantošana tirgus pieprasītas produkcijas ražošanai
Zinātne un prakse nozares attīstībai, LLU, Meža fakultāte, 16.-17.04.2008, Jelgava, Latvija.
Kārlis Būmanis. Mīksto lapkoku koksnes pielietošana enerģētikā Zinātne un prakse nozares
attīstībai, LLU, Meža fakultāte, 16.-17.04.2008, Jelgava, Latvija.
Kārlis Būmanis. Latvian spruce - Addendum to the Nordic common growth area COST E53,
Quality Control for Wood and Wood Products, 19.-20.05.2008, Oslo, Norvēģija.
5/5
Edgars Bukšāns. Influence of surface coatings to wood material reaction to fire Baltic polymer
symposium 2008, LVKĶI,13.-14.11.2008 Rīga Latvija.
Jānis Ošs. Baltic polymer symposium 2008, LVKĶI,13.-14.11.2008 Rīga Latvija.
Edgars Bukšāns.
Influence of surface coatings to wood material reaction to fire. International
conference Baltic polymer symposium 2008.
13.05.-16.05.08, Otepä, Igaunija.
4.4. Veiktie līgumdarbi:
Nav
4.5. Darbinieku izstrādātie vai vadītie promocijas, maģistra un bakalaura darbi:
Kristaps Zīverts maģistra darbs „Blīvinātas koksnes stabilizēšana ar termisko modifikāciju”
Andris Dekšnis maģistra darbs „Apses (
Populus tremula
L.) un Baltalkšņa (
Alnus incana
Moech.)
koksnes līmējuma stiprības pētījumi”
4.6. Cita ar zinātnisko darbību saistīta informācija (piemēram, iegūtās licences,
uzturētie patenti, starptautisko prēmiju laureāti):
Nav
4.7. Cita centram būtiska informācija
Informācija par nodarbinātajiem darbiniekiem centra veiktajos zinātniskajos izpētes projektos
skatāma 2. tabulā.
2. tabula
Zinātniskais personāls
Vārds, uzvārds Zinātniskais grāds Amats
Inga Abace Maģistra grāds Pētnieks
Edgars Bukšāns Maģistra grāds Pētnieks
Kārlis Būmanis Maģistra grāds Vadošais pētnieks
Andris Dekšnis Maģistra grāds Pētnieks
Andrejs Domkins Maģistra grāds Vadošais pētnieks
Jānis Iejavs Maģistra grāds Pētnieks
Jānis Mārciņš
Doktora zinātniskais
grāds
Vadošais pētnieks
Andris Morozovs
Doktora zinātniskais
grāds
Vadošais pētnieks
Jānis Ošs Maģistra grāds Vadošais pētnieks
Pēteris Rivža
Habilitētā doktora
zinātniskais grāds
Vadošais pētnieks
Uldis Spulle
Doktora zinātniskais
grāds
Vadošais pētnieks
Arnis Treimanis
Doktora zinātniskais
grāds
Vadošais pētnieks
Henn Tuherm
Habilitētā doktora
zinātniskais grāds
Vadošais pētnieks
Kristaps Zīverts Maģistra grāds Pētnieks
Sigita Tunkele Maģistra grāds Pētnieks
Astrīda Stepiņa Maģistra grāds Pētnieks
Meža un koksnes produktu zinātniskās
pētniecības centrs, vadītājs
U.Spulle