1/4
SIA „Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”
struktūrvienības „Meža un koksnes produktu zinātniskās pētniecības centrs
Juridiskā adrese: Dobeles iela 41, Jelgava, LV-3001
ZINĀTNISKĀS DARBĪBAS GADA PĀRSKATS PAR 2006. GADU
Jelgavā, 2007. gada 28. maijā
1. Darbības ilgtermiņa un vidēja termiņa mērķi:
Meža un koksnes produktu zinātniskās pētniecības centrs (MKZPC) ir SIA „Meža un koksnes
produktu pētniecības un attīstības institūts” (MeKA) struktūrvienība, kas organizē un veic pētījumus,
meža un koksnes produktu attīstības jomā, kuri nepieciešami meža nozares konkurētspē
jas
pilnveidošanai un MeKA darbības nodrošināšanai. piedalās MeKA attīstības un budžeta plānošanā
savas kompetences ietvaros.
Pieredzes apmaiņai un zinātniskās pētniecības darbības īstenošanai MKZPC organizē un rīko
konferences un seminārus, slēdz sadarbības līgumus ar mācību, zinātniskajām un citām iestādēm
uzticēto uzdevumu jomā.
Meža un koksnes produktu zinātniskās pētniecības centrs kā MeKA struktūrvienība atrodas
MeKA direktora vietnieka zinātniskajā darbā pakļautībā un darbojas MeKA Statūtu ietvaros.
2. Galvenās funkcijas un uzdevumi:
Organizēt un veikt p
ētījumus, kas nepieciešami meža un koksnes produktu pilnveidošanai un
MeKA darbības nodrošināšanai.
Sniegt metodisko palīdzību Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) studiju un
zinātniskās pētniecības darbības īstenošanai, vadīt atsevišķas nodarbības un lasīt problēmu lekcijas,
rīkot konferences un seminārus, kas nav paredzēti mācību programmās.
Nodrošināt pētnieciskās darbības organizāciju MKZPC Zinātniskās padomes noteiktajos
pētnieciskā darba virzienos.
Veidot pētniecisko darbu grupas, pieaicinot arī LLU, citu Latvijas augstskolu vai institūciju
speciālistus un slēdzot ar viņiem sadarbības līgumus šajā jomā, vadīt šo pētniecisko darbu grupas
un sagatavot pētniecisko projektu pārskatus.
Organizēt un konsultēt LLU pedagoģisko sastāvu tā zinātniskās kvalifikācijas
paaugstināšanai MeKA darbības profila ietvaros, sagatavojot analītiskos apskatus, zinātnisko rakstu
krājumus un citus informatīvos dokumentus izdošanai.
Paaugstināt pētniecības centra darbinieku kvalifikāciju, piedaloties vietējos un starptautiskos
kursos, semināros un konferencēs, publicējot zinātniskus rakstus.
MeKA jauno zinātnieku labāko darbu iesniegšanas organizēšana LZA un citos konkursos. Bez
cenzūras un administratīviem ierobežojumiem iesniegt savu darbinieku pētniecisko darbu rezultātus
publicēšanai viņu izraudzītos zinātniskās preses izdevumos.
Pētnieciskajā darbībā brīvi darboties atbilstoši LR likuma “Par zinātnisko darbību”
noteikumiem un prasīb
ām.
Organizēt zinātniskai darbībai piešķirto finansiālo un materiālo līdzekļu un saņemto materiālo
vērtību pareizu un ekonomisku izlietošanu.
2/4
3. Juridiskais statuss un struktūra:
Meža un koksnes produktu zinātniskās pētniecības centru pārvalda zinātnieku koleģiāla
institūcija- zinātniskā padome un struktūrvienības vadītājs- MeKA direktora vietnieks zinātniskajā
darbā.
Zinātniskās padomes kompetencē ietilpst:
- zinātniskā institūta zinātniskās darbības galveno virzienu noteikšana dibinātāja izraudzītajā
zinātnisko pētījumu nozarē;
- zinātnieku ievēlēšana akadēmiskajos amatos;
- jautājuma ierosināšana par pētnieka atcelšanu no amata pirms pilnvaru beigām.
Meža un koksnes produktu zinā
tniskās pētniecības centra akadēmiskais personāls ir:
- vadošais pētnieks;
- pētnieks;
- asistents.
4. Ziņas par zinātniskās darbības rezultātiem pārskata gadā:
2006. gadā bija divi galvenie zinātniskās darbības finanšu avoti- Meža attīstības fonda un
A/S „Latvijas valsts meži” finansējums.
Sabiedrības valde iepazīstina ar 2006. gadā izstrādātajiem projektiem - mērķiem, veiktajiem darba
uzdevumiem un izpildi. Ar izstrādāto projektu atskaišu kopsavilkumu var iepazīsties jebkurš
interesents- Sabiedrības mājas lapā www.e-koks.lv
, kā arī attiecīgo projektu pasūtītāju mājas lapās.
2006. gadā Sabiedrības darbinieki iesaistījās Valsts pētījumu programmas projektos, kas ir
fundamentālās zinātnes pamats.
Notiek arī aktīva dalība COST akcijas aktivitātēs un dalība apmācību semināros: COST akcija 44
ietver kokrūpniecības stratēģiju; COST 53 – koksnes kvalitātes jautājumus.
Pēc Sabiedrības dalības izstādē Ligna+, Vācijā, vērojama starptautiskā mērogā interese par
Sabiedrības zinātniski pētniecisko darbību.
Sabiedrī
bas valde klātesošos iepazīstina ar zinātniskās darbības finanšu apgrozījumu, 2006. gadā
pētniecības apgrozījums sastādīja 50 % no kopējā Sabiedrības apgrozījuma.
4.1. Īstenotie pētījumu projekti un to rezultāti:
2006. gadā bija divi galvenie zinātniskās darbības finanšu avoti- Meža attīstības fonda un
A/S „Latvijas valsts meži” finansējums (skat. tabulu).
2006. gadā izstrādāto projektu mērķi, veiktie darba uzdevumi un izpilde. Ar izstrādāto
projektu atskaišu kopsavilkumu var iepazīsties jebkurš interesents- sabiedrības mājas lapā www.e-
koks.lv, kā arī attiecīgo projektu pasūtītāju mājas lapās.
2006. gadā Sabiedrības darbinieki iesaistījās Valsts pētījumu programmas projektos, kas ir
fundamentālās zinātnes pamats.
Notiek arī aktīva dalība COST akcijas aktivitātēs un dalība apmācību semināros: COST akcija 44
ietver kokrūpniecības stratēģiju; COST 53 – koksnes kvalitātes jautājumus.
Pēc Sabiedrības dalības izstādē Ligna+, Vācijā, vērojama starptautiskā mērogā interese par
Sabiedrības zinātniski pētniecisko darbību.
Zinā
tniskās darbības finanšu apgrozījums 2006. gadā– pētniecības apgrozījums sastādīja 50 % no
kopējā Sabiedrības apgrozījuma.
3/4
Projekta nosaukums
Projekta
pasūtītājs
Projekta Nr.
Projekta
finansējums, Ls
Kvalitatīvas tālākizglītības un e-
apmācības sistēmas attīstība
meža nozarē
ESF projekts
2006/0033/VPD
1/PIAA/05/APK/
3.2.4.2./0096/02
15
31 661
Apaļo kokmateriālu sortimentu
un enerģētisko šķeldu (ciršanas
atlieku) klasifikatoru un kodu
sistēmas izpēte un izstrāde
AS "Latvijas valsts
meži"
5.5.-
5.1./1101/03/3
17 999
Koksnes un kokmateriālu
pielietojuma veidu dažādošanai
nepieciešamo īpašību teorētiskā
un eksperimentālā izpēte
ZM Meža attīstības
fonds
249306/C-103 42 376
Koksnes un koksnes produktu
testēšanas laboratorijas
akreditācija un integrācija
starptautiskajos laboratoriju
sadarbības tīklos un
organizācijās
ZM Meža attīstības
fonds
249306/C-102
90 405
4.2. Zinātniskās publikācijas:
Bukšāns E. (2006) Determination of wood material fire resistance. Wood as building
material, proceedings, International PhD workshop, g. 2.-4. maijā, NTNU, Trondheima
Norvēģija, 23-26 lpp.
Bukšāns E. (2006) Ēku ugunsdrošība. proceedings Starptautiskā konference Ecobalt 2006. g.
11.-12. maijā. pp. 95-96 lpp.
Spulle, U., Pušinskis, V., Rasmanis, R. (2006) Statistical criteria of strength of the wooden
pallet components, Fifth Nordic-Baltic Agrometrics Conference, Otepää, Estonia, Conference
report 1, Uppsala, pp. 139- 142.
Spulle, U., Ošs, J. Pušinskis, V. (2006) Initial Research of Strength of the Wooden Pallets,
International Scientific Conference Proceedings, Research for Rural Development 2006, LLU,
Jelgava, pp. 284- 288.
Spulle U., Pušinskis, V. (2006) Research of strength of Euro pallets. Proceedings The 5th
International symposium Wood structure and properties, Sliač-Sielnica, Slovakia pp. 485-
489.
4.3. Dalība zinātniskajās konferencēs:
EGOLF sanāksme par materiālu ugunsizturības testēšanu, standartizāciju, novērtēšanu un
sertifikāciju, 2006.g. 18- 21. septembris.
Starptautiskā konference Nordic Baltic network in wood material science & engineering ar
referātu „Fire protection of wood construction materials in Latvia” (WSE) 2006. gada 30- 31
oktobris, Stokholma, KTH Campus Zviedrija.
EGOLF (European group of offical laboratories for fire testing) sanā
ksme (organizācijas
biedra statusā) par ugunstestēšanu sertifikāciju un inspekciju 2007. gada aprīlis.
Temperature distribution in wood floorings exposed to fire. Zinātne lauku attīstībai 2007,
LLU 2007. gada maijs.
4/4
Koka paliktņu stiprības sākotnējie pētījumi. Zinātne un prakse nozares attīstībai, LLU, Meža
fakultāte, Jelgava, 15-16.03.2006.
Initial Research of Strength of the Wooden Pallets. Research for Rural Development 2006,
LLU, Jelgava, 17-19.05.2006.
Research of strength of Euro pallets. The 5th International symposium Wood structure and
properties 2006, Slič-Sielnica, Slovakia, 3-6.09.2006.
4.4. Veiktie līgumdarbi:
Nav
4.5. Darbinieku izstrādātie vai vadītie promocijas, maģistra un bakalaura darbi:
Nav
4.6. Cita ar zinātnisko darbību saistīta informācija (piemēram, iegūtās licences,
uzturētie patenti, starptautisko prēmiju laureāti):
Nav
4.7. Cita centram būtiska informācija
Nav
Meža un koksnes produktu zinātniskās
pētniecības centrs, vadītājs
U.Spulle