Lapa 1 no 1
VL-03-07
Pasūtītāja sniegtā informācija par testēšanas paraugiem Nr.
(Pievieno testējamajiem paraugiem)
Informācija līgumam (pasūtītājs vai pasūtījuma sponsors)
Uzņēmuma nosaukums:
Juridiskā adrese:
VRN:
PVN nr.:
(Vienotais reģistrācijas numurs)
Banka:
Konts:
(Bankas nosaukums vai kods)
Tālr.:
@:
(Tālruņa numurs)
Paraksttiesī
persona:
A:
V:
U:
(Amats)
(Vārds)
(Uzvārds)
Kontaktinformācija
V:
U:
A:
(Vārds)
(Uzvārds)
(Amats)
@:
Mob.:
Tālr.:
(e-pasts)
(Mobilais tālrunis)
(Fiksētais tālrunis)
Korespondences adrese:
Testēšanas pārskata saņemšanas veids (izvēlēto atzīmēt)
(saņemšana laboratorijā)
(korespondences adrese)
(kontaktinformācijas e-pasts)
Testēšanas pārskata īpašnieks (jāuzrāda gadījumā, ja atšķiras no pasūtītāja)
Uzņēmuma nosaukums:
Juridiskā adrese:
Vienotais reģistrācijas numurs:
Informācija par testējamo paraugu
Parauga veids:
Parauga identifikācija(Nr./nosaukums):
Parauga/u
ražošana
Datums:
Vieta:
Veicējs:
Izmantotie materiāli
parauga izgatavošanai:
Parauga parametri
(piemēram, izmēri, svars,
citi parametri ...):
Parauga/u
ņemšana (atlase)
Datums:
Vieta:
Veicējs:
Plāna un procedūras
apraksts
*
:
Paraugu skaits, apjoms:
Cita informācija:
* Piemēram: 1) Paraugu atlase veikta pēc aprakstīta plāna un procedūras vai standartizētas metodes; 2) Paraugs ņemts no ražošanas
līnijas; 3) Paraugs ņemts no gatavās produkcijas noliktavas; 4) Speciāli izgatavots testēšanai; 5) Paraugs ņemts pēc nejaušības principa
6) Speciāli izvēlēts iespējami labākais/izturīgākais; 7) Cits variants ...
(Datums)
(Paraksts)
(Paraksta atšifrējums)
Testēšanas pasūtījuma Nr.
(aizpilda Testēšanas laboratorija)
E-pasts
Pasts
Personīgi