ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ΄ αριθμ. 18/27-7-2017 Πρακτικό της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Νότιας Κυνουρίας.
Στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας, στο Δημοτικό κατάστημα στο Λεωνίδιο (αίθουσα
βιβλιοθήκης), σήμερα 27/7/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:45 το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Νότιας Κυνουρίας συνήλθε
σ
σ
ε
ε
κ
κ
α
α
τ
τ
ε
ε
π
π
ε
ε
ί
ί
γ
γ
ο
ο
υ
υ
σ
σ
α
α
δ
δ
η
η
μ
μ
ό
ό
σ
σ
ι
ι
α
α
σ
σ
υ
υ
ν
ν
ε
ε
δ
δ
ρ
ρ
ί
ί
α
α
σ
σ
η
η, ύστερα από
την με αριθμό πρωτ. 8688/27-7-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και
γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο στους Συμβούλους του Δήμου Νότιας Κυνουρίας σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Παρόντος του Δημάρχου κ. Χαράλαμπου Λυσίκατου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι
ενός (21) μελών παραβρέθηκαν παρόντα δώδεκα (12) μέλη και ονομαστικά οι:
Από τους Δημοτικούς Συμβούλους
Παρόντες Απόντες
1. Κολινιώτης Δημήτριος, Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Μάνος Ηλίας, Μέλος Δ.Σ.
3. Σωτηρόπουλος Μιχαήλ, Μέλος Δ.Σ.
4. Διαμαντής Κωνσταντίνος, Μέλος Δ.Σ.
5. Τρούμπας Δημήτριος, Μέλος Δ.Σ.
6. Ευσταθίου Θεόδωρος, Μέλος Δ.Σ.
7. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος Δ.Σ.
8. Καρδάσης Δημήτριος, Μέλος Δ.Σ.
9. Ρεντούλης Κωνσταντίνος, Μέλος Δ.Σ.
10. Παπαβασιλείου Μαρία, Μέλος Δ.Σ.
11. Τράκα Αγγελική, Μέλος Δ.Σ.
12. Ψαρολόγος Γεώργιος, Μέλος Δ.Σ.
1. Τζοβάνης Δημήτριος, Μέλος Δ.Σ.
2. Ντουζένη Μαρία, Μέλος Δ.Σ.
3. Αθανασόπουλος Δημήτριος, Μέλος Δ.Σ.
4. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος Δ.Σ.
5. Δανεσής Θεόδωρος, Μέλος Δ.Σ.
6. Μάρκος Νικόλαος, Μέλος Δ.Σ.
7. Ξερακιάς Παναγιώτης, Μέλος Δ.Σ.
8. Χείλαρης Νικόλαος, Μέλος Δ.Σ.
9. Ξερακιάς Χρήστος, Μέλος Δ.Σ.
Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων:
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Λιάκας Σαράντης για την
τήρηση των πρακτικών.
Επίσης παραβρέθηκαν η έμμισθη δικηγόρος του Δήμου μας κα Τσιατά Μαρία και ο
Προϊστάμενος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Καττής Ιωάννης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΔΑ: ΩΞΨ7ΩΚΝ-25Ζ
Αριθμός Απόφασης 157/2017
Θέμα 2
ο
: Περί της απασχόλησης του προσωπικού που είχε προσληφθεί με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην ανταποδοτική υπηρεσία
καθαριότητας του Δήμου και παρείχε υπηρεσίες έως 7-6-2017 σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 2 του α. 24 του ν. 4479/2017 μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών
πινάκων διοριστέων και όχι πέραν της 31/3/2018.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης κατέθεσε
για τα πρακτικά τη με αρ. πρωτ. 8521/24-7-2017 εισήγηση επί του θέματος του
Προϊσταμένου Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Καττή η οποία έχει ως εξής:
Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 σύμφωνα με τις οποίες:
«1. Μέχρι την 31η Ιουλίου 2017, οι Ο.Τ.Α. α' βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών
δύνανται να υποβάλλουν προς έγκριση στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποφάσεις
τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, που καταρτίζονται και
ψηφίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (Α' 143),
«Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΚΚΔΚΥ)», ύστερα από
εκτίμηση, από τα αρμόδια όργανά τους, των οργανικών αναγκών τους, σε κάθε είδους
ανταποδοτικές υπηρεσίες σχετικές με την καθαριότητα. Ειδικά, για τη σύσταση νέων
οργανικών θέσεων στις υπηρεσίες αυτές, η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου
λαμβάνεται ύστερα από βεβαίωση της οικονομικής επιτροπής ότι η ετήσια δαπάνη του
βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων θέσεων καλύπτεται από
τις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό πιστώσεις που αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες,
κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου. Ο Συντονιστής της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εγκρίνει, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου,
τις αποφάσεις περί τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των
προηγούμενων εδαφίων, εντός μηνός από την υποβολή τους. Εντός δέκα (10) ημερών
από την έγκριση του προηγούμενου εδαφίου οι ενδιαφερόμενοι Ο.Τ.Α. ή νομικά πρόσωπα
αυτών υποβάλλουν αίτημα για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού, προς κάλυψη των
νέων οργανικών θέσεων. Ως προς το σύνολο των προσλήψεων τακτικού προσωπικού που
πραγματοποιούνται με την ειδική διαδικασία της παραγράφου αυτής, η εμπειρία στο
αντικείμενο της θέσης, η οποία προβλέπεται στην περίπτωση Β' της παρ. 2 του άρθρου 18
του ν. 2190/1994 (Α' 28), εφόσον έχει διανυθεί σε αντίστοιχες θέσεις σε ανταποδοτικές
υπηρεσίες καθαριότητας Ο.Τ.Α. ή νομικών προσώπων αυτών, βαθμολογείται με δεκαεπτά
(17) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Για
τις προσλήψεις που διενεργούνται με τη διαδικασία της παρούσας παραγράφου δεν
εφαρμόζονται τα ανώτατα ανά ειδικότητα, όρια ηλικίας διορισμού που προβλέπονται
στην υπουργική απόφαση ΔΙΠΠ/ Φ.ΗΛ/6170/3.5.2004 (Β'645), όπως ισχύει. Μετά την
ολοκλήρωση των προσλήψεων της παρούσας παραγράφου, οι Ο.Τ.Α. α' βαθμού και τα
νομικά πρόσωπα αυτών παρέχουν τις κάθε είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες σχετικές με
την καθαριότητα με ίδια μέσα.
2. Μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων είτε στις νέες οργανικές
θέσεις που συνιστώνται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο είτε σε ήδη
υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας
κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ και, σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της 31.3.2018, οι οικείοι
Ο.Τ.Α. ή νομικά πρόσωπα αυτών δύνανται, με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού
ΑΔΑ: ΩΞΨ7ΩΚΝ-25Ζ
Συμβουλίου, να απασχολούν στις αντίστοιχες θέσεις όσους παρείχαν τις υπηρεσίες αυτές,
μέχρι τις 7.6.2017, εφόσον:
α. Συντρέχει εξαιρετικός λόγος δημόσιας υγείας, που επιβάλλει την κατεπείγουσα και
αδιάλειπτη μέχρι την πλήρωση των οργανικών θέσεων του προηγούμενου εδαφίου,
κάλυψη αντίστοιχων οργανικών αναγκών, οι οποίες δεν είναι εποχικού ή πρόσκαιρου
χαρακτήρα.
β. Έχει ληφθεί απόφαση σύστασης νέων οργανικών θέσεων σε ανταποδοτικές υπηρεσίες
καθαριότητας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή έχει υποβληθεί αίτημα κάλυψης
υφιστάμενων ήδη οργανικών θέσεων στις υπηρεσίες αυτές.
Η παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανωτέρω εξαιρετικές προϋποθέσεις δεν εμπίπτει
στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (A'134), δεν μεταβάλλει το
χαρακτήρα της σχέσης εργασίας βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις
θέσεις αυτές και δεν προσμετράται στην ειδική βαθμολόγηση της εμπειρίας, που
προβλέπεται στο πέμπτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου.
3. Η απόφαση της παραγράφου 2 διαβιβάζεται στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο ασκεί έλεγχο ως
προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων πρόσληψης του παρόντος άρθρου.
Β) Τη με αρ. πρωτ. 22159/30-6-2017 εγκύκλιο με αρ. 19 του Υπουργείου Εσωτερικών.
Γ) Την με αριθ. 156/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίστηκε η
τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου και η σύσταση νέων θέσεων στην ανταποδοτική
υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν.
4479/2017 ως εξής:
Δ) Το γεγονός ότι οι κενές θέσεις στην ανταποδοτική υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου,
σύμφωνα με τον ΟΕΥ του Δήμου μας είναι οι εξής:
E) Το με αρ. πρωτ. 23124/10-7-2017 έγγραφο απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών
με το οποίο δόθηκαν διευκρινήσεις προς την Κ.Ε.Δ.Ε., σχετικά με την εφαρμογή του
άρθρου 24 του Ν.4479/2017.
Ζ) Το υπ’ αριθ. 8011/11-07-2017 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και
Καθαριότητας του Δήμου, σύμφωνα με το οποίο οι υπηρετούντες συμβασιούχοι είναι
απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας και τυχόν μη συνέχιση παροχής
εργασίας τους θα έχει ως συνέπεια τη μη ομαλή αποκομιδή των απορριμμάτων με
αποτέλεσμα να προκληθεί εξαιρετικός κίνδυνος απειλή της δημόσιας υγείας λόγω του
ότι οι θέσεις αυτές είναι νευραλγικής σημασίας για τη διασφάλισή της και προτείνεται η
λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για τη δυνατότητα απασχόλησης στις αντίστοιχες
θέσεις έως τις 31-03-2018, όσων παρείχαν τις υπηρεσίες αυτές, μέχρι και τις 07-06-
2017.
ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ
1
1
3
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ
ΣΤΟΝ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΟΕΥ
1
ΑΔΑ: ΩΞΨ7ΩΚΝ-25Ζ
Σημειώνουμε ότι στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου μας συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι
δημόσιας υγείας που επιβάλλουν την κατεπείγουσα και αδιάλειπτη απασχόληση
προσωπικού, το οποίο έχει απασχοληθεί σε θέσεις αντίστοιχων καθηκόντων
ανταποδοτικών υπηρεσιών, μέχρι την ημερομηνία κατάρτισης των προσωρινών πινάκων
διοριστέων για την πλήρωση των οργανικών θέσεων του προσωπικού προς κάλυψη
αντίστοιχων οργανικών αναγκών, οι οποίες δεν είναι εποχικού ή πρόσκαιρου χαρακτήρα,
και όχι πέραν της 31ης/3/2018.
Το υφιστάμενο τακτικό προσωπικό του Δήμου δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών
της καθαριότητας, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία, λόγω
της αδυναμίας του μηχανισμού του Δήμου να διαχειριστεί τον όγκο των απορριμμάτων
και εν γένει της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων.
Η ανάγκη απασχόλησης προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών είναι επιτακτική
καθώς αφενός μ’ αυτό τον τρόπο θα αποτραπούν επικείμενοι κίνδυνοι για τη δημόσια
υγεία και αφετέρου οι ανάγκες που προκύπτουν δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν με τις
δυνατότητες που παρέχει το ήδη ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
Η) Τη με αριθ. 200/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία χορηγήθηκε
η σχετική Βεβαίωση για την ύπαρξη πιστώσεων.
Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο:
α) να διαπιστώσει τη συνδρομή των προϋποθέσεων των περ. α και β του άρθρου 24 του
Ν. 4479/2017 και
β) να εγκρίνει την απασχόληση του συνόλου του προσωπικού που είχε προσληφθεί σε
θέσεις αντιστοίχων καθηκόντων με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου και
εξακολουθούσε να παρέχει τις υπηρεσίες του μέχρι την 7
η
-6-2017, μέχρι την κατάρτιση
των προσωρινών πινάκων διοριστέων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31
ης
-3-2018,
ήτοι των κάτωθι:
α/α
ΟΝΟΜΑΤΕ
ΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΧΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1
Λάτση Ειρήνη
Ηλίας
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Από την υπογραφή
της έως την
κατάρτιση των
προσωρινών
πινάκων διοριστέων
και σε κάθε
περίπτωση όχι
πέραν της 31
ης
-3-
2018.
2
Λυτρίβη Ελένη
Παρασκευάς
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
3
Μένη Ευγενία
Γεράσιμος
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
4.
Μητσινίκος
Νικόλαος
Κωνσταντίνος
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι
τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις
των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Στο σημείο αυτό της συνεδρίασης ο Πρόεδρος, κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο ν’
αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:
- το άρθρο 24 του Ν.4479/2017 (ΦΕΚ 94/29.06.2017 τεύχος A'),
ΑΔΑ: ΩΞΨ7ΩΚΝ-25Ζ
-την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.19/ οικ.22159/30.06.2017,
-τους απασχολούμενους την 7.6.2017 με συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε ανταποδοτικές
υπηρεσίες καθαριότητας,
- την υπ’ αριθ. 156/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία
τροποποιήθηκε ο ΟΕΥ του Δήμου και συστάθηκαν νέες θέσεις στην υπηρεσία
καθαριότητας,
- Το με αρ. πρωτ. 23124/10-7-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,
- τη συνδρομή εξαιρετικών λόγων δημόσιας υγείας που επιβάλλουν την κατεπείγουσα και
αδιάλειπτη απασχόληση προσωπικού το οποίο έχει απασχοληθεί σε θέσεις αντίστοιχων
καθηκόντων ανταποδοτικών υπηρεσιών,
-τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2017,
- τη με αρ. πρωτ. 8521/24-7-2017 εισήγηση επί του θέματος του Προϊσταμένου
Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Καττή.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Διαπιστώνει :
α) Την ύπαρξη εξαιρετικών λόγων δημόσιας υγείας που επιβάλλουν την κατεπείγουσα και
αδιάλειπτη, μέχρι την πλήρωση των οργανικών θέσεων της ανταποδοτικής υπηρεσίας
καθαριότητας, κάλυψη αντίστοιχων οργανικών αναγκών, οι οποίες δεν είναι εποχιακού ή
πρόσκαιρου χαρακτήρα.
β) ότι έχει ληφθεί απόφαση σύστασης νέων οργανικών θέσεων στην ανταποδοτική
υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου (αριθμός απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
156/2017).
2. Εγκρίνει την απασχόληση του συνόλου του προσωπικού που είχε προσληφθεί σε θέσεις
αντιστοίχων καθηκόντων με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου και εξακολουθούσε
να παρέχει τις υπηρεσίες του μέχρι την 7
η
-6-2017, μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών
πινάκων διοριστέων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31
ης
-3-2018, ήτοι των κάτωθι:
α/
α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩ-
ΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΧΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1
Λάτση Ειρήνη
Ηλίας
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Από την υπογραφή
της έως την
κατάρτιση των
προσωρινών
πινάκων διοριστέων
και σε κάθε
περίπτωση όχι πέραν
της 31
ης
-3-2018.
2
Λυτρίβη Ελένη
Παρασκευάς
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
3
Μένη Ευγενία
Γεράσιμος
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
4.
Μητσινίκος Νικόλαος
Κωνσταντίνος
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
3. . Η παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανωτέρω εξαιρετικές προϋποθέσεις:
- δεν εμπίπτει στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (A'134),
- δεν μεταβάλλει το χαρακτήρα της σχέσης εργασίας βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι
απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και
- δεν προσμετράται στην ειδική βαθμολόγηση της εμπειρίας.
ΑΔΑ: ΩΞΨ7ΩΚΝ-25Ζ
4. Η παρούσα να διαβιβαστεί στο ΑΣΕΠ για τον έλεγχο συνδρομής των προϋποθέσεων
πρόσληψης του προσωπικού.
5. Για την πληρωμή των δαπανών που θα προκύψουν από την εφαρμογή της παρούσας,
έχουν προβλεφθεί πιστώσεις στους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού
του Δήμου οικ. έτους 2017 και θα προβλεφθούν ανάλογες πιστώσεις και στον
προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2018 εφόσον οι συμβάσεις λήξουν κατά το έτος
αυτό.
Για τον ανωτέρω σκοπό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται ως κατωτέρω:
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
Τ.Υ Τ.Υ
Ακριβές Φωτοαντίγραφο
Ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας
Χαράλαμπος Ν. Λυσίκατος
ΑΔΑ: ΩΞΨ7ΩΚΝ-25Ζ