ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ΄ αριθμ. 18/27-7-2017 Πρακτικό της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Νότιας Κυνουρίας.
Στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας, στο Δημοτικό κατάστημα στο Λεωνίδιο (αίθουσα
βιβλιοθήκης), σήμερα 27/7/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:45 το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Νότιας Κυνουρίας συνήλθε
σ
σ
ε
ε
κ
κ
α
α
τ
τ
ε
ε
π
π
ε
ε
ί
ί
γ
γ
ο
ο
υ
υ
σ
σ
α
α
δ
δ
η
η
μ
μ
ό
ό
σ
σ
ι
ι
α
α
σ
σ
υ
υ
ν
ν
ε
ε
δ
δ
ρ
ρ
ί
ί
α
α
σ
σ
η
η, ύστερα από
την με αριθμό πρωτ. 8688/27-7-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και
γνωστοποιήθηκε στο Δήμαρχο στους Συμβούλους του Δήμου Νότιας Κυνουρίας σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Παρόντος του Δημάρχου κ. Χαράλαμπου Λυσίκατου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι
ενός (21) μελών παραβρέθηκαν παρόντα δώδεκα (12) μέλη και ονομαστικά οι:
Από τους Δημοτικούς Συμβούλους
Παρόντες Απόντες
1. Κολινιώτης Δημήτριος, Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Μάνος Ηλίας, Μέλος Δ.Σ.
3. Σωτηρόπουλος Μιχαήλ, Μέλος Δ.Σ.
4. Διαμαντής Κωνσταντίνος, Μέλος Δ.Σ.
5. Τρούμπας Δημήτριος, Μέλος Δ.Σ.
6. Ευσταθίου Θεόδωρος, Μέλος Δ.Σ.
7. Πήλιουρας Ηλίας, Μέλος Δ.Σ.
8. Καρδάσης Δημήτριος, Μέλος Δ.Σ.
9. Ρεντούλης Κωνσταντίνος, Μέλος Δ.Σ.
10. Παπαβασιλείου Μαρία, Μέλος Δ.Σ.
11. Τράκα Αγγελική, Μέλος Δ.Σ.
12. Ψαρολόγος Γεώργιος, Μέλος Δ.Σ.
1. Τζοβάνης Δημήτριος, Μέλος Δ.Σ.
2. Ντουζένη Μαρία, Μέλος Δ.Σ.
3. Αθανασόπουλος Δημήτριος, Μέλος Δ.Σ.
4. Τσουκάτος Αντώνιος, Μέλος Δ.Σ.
5. Δανεσής Θεόδωρος, Μέλος Δ.Σ.
6. Μάρκος Νικόλαος, Μέλος Δ.Σ.
7. Ξερακιάς Παναγιώτης, Μέλος Δ.Σ.
8. Χείλαρης Νικόλαος, Μέλος Δ.Σ.
9. Ξερακιάς Χρήστος, Μέλος Δ.Σ.
Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων:
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Λιάκας Σαράντης για την
τήρηση των πρακτικών.
Επίσης παραβρέθηκαν η έμμισθη δικηγόρος του Δήμου μας κα Τσιατά Μαρία και ο
Προϊστάμενος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Καττής Ιωάννης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΔΑ: Ω6ΝΒΩΚΝ-0ΣΓ
Αριθμός Απόφασης 156/2017
Θέμα 1
ο
: Περί της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ)
του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης κατέθεσε
για τα πρακτικά:
Α) Το σχετικό Νομοθετικό πλαίσιο:
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 24 του Ν.4479/2017 (ΦΕΚ 94/29.06.2017 τεύχος A'):
«1. Μέχρι την 31η Ιουλίου 2017, οι Ο.Τ.Α. α' βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών
δύνανται να υποβάλλουν προς έγκριση στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποφάσεις
τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, που καταρτίζονται και
ψηφίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (Α' 143), «Κώδικας
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΚΚΔΚΥ)», ύστερα από εκτίμηση, από
τα αρμόδια όργανά τους, των οργανικών αναγκών τους, σε κάθε είδους ανταποδοτικές
υπηρεσίες σχετικές με την καθαριότητα. Ειδικά, για τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων στις
υπηρεσίες αυτές, η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται ύστερα από βεβαίωση
της οικονομικής επιτροπής ότι η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού
κλιμακίου των προτεινόμενων θέσεων καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες στον
προϋπολογισμό πιστώσεις που αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες, κατά παρέκκλιση της
παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου. Ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
εγκρίνει, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, τις αποφάσεις περί τροποποίησης
των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των προηγούμενων εδαφίων, εντός μηνός από την
υποβολή τους. Εντός δέκα (10) ημερών από την έγκριση του προηγούμενου εδαφίου οι
ενδιαφερόμενοι Ο.Τ.Α. ή νομικά πρόσωπα αυτών υποβάλλουν αίτημα για την πρόσληψη
τακτικού προσωπικού, προς κάλυψη των νέων οργανικών θέσεων. Ως προς το σύνολο των
προσλήψεων τακτικού προσωπικού που πραγματοποιούνται με την ειδική διαδικασία της
παραγράφου αυτής, η εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, η οποία προβλέπεται στην
περίπτωση Β' της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (Α' 28), εφόσον έχει διανυθεί σε
αντίστοιχες θέσεις σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας Ο.Τ.Α. ή νομικών προσώπων
αυτών, βαθμολογείται με δεκαεπτά (17) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι
είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Για τις προσλήψεις που διενεργούνται με τη διαδικασία της
παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται τα ανώτατα ανά ειδικότητα, όρια ηλικίας
διορισμού που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση ΔΙΠΠ/ Φ.ΗΛ/6170/3.5.2004 (Β'645),
όπως ισχύει. Μετά την ολοκλήρωση των προσλήψεων της παρούσας παραγράφου, οι Ο.Τ.Α.
α' βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών παρέχουν τις κάθε είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες
σχετικές με την καθαριότητα με ίδια μέσα.»
Στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.19/ οικ.22159/30.06.2017, με την οποία παρέχονται οδηγίες για
την εφαρμογή των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που δεν υφίστανται ήδη κενές
οργανικές θέσεις ανταποδοτικών υπηρεσιών στους Ο.Ε.Υ. ή εφόσον οι ήδη προβλεπόµενες
θέσεις (ακόµη και αν πληρωθούν) δεν επαρκούν για την κάλυψη των πραγµατικών αναγκών,
οι φορείς δύνανται να προβούν άµεσα στην τροποποίηση των Ο.Ε.Υ. και στη σύσταση νέων
θέσεων. Η τροποποίηση των Ο.Ε.Υ. θα γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 10 του ν.3584/2007,
όπως ισχύει, σε συνδυασµό µε το αρ.63 περ. στ’ του ν. 3852/2010 (Πρόγραµµα
Καλλικράτης) σύµφωνα µε τα οποία απαιτείται:
- Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής,
- Απόφαση του οικείου συµβουλίου,
- Γνωµοδότηση του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου,
ΑΔΑ: Ω6ΝΒΩΚΝ-0ΣΓ
- Βεβαίωση της Οικονοµικής Επιτροπής ότι η ετήσια δαπάνη του βασικού µισθού του
καταληκτικού κλιµακίου των προτεινόµενων θέσεων καλύπτεται από τις εγγεγραµµένες στον
προϋπολογισµό πιστώσεις που αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες, κατά παρέκκλιση της
παρ.3 του άρθρου 10 του ν.3584/2007.
Σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3584/07 ορίζονται τα εξής:
«1. Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας καθορίζονται η εσωτερική διάρθρωση των
υπηρεσιών σε Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Τμήματα Αυτοτελή Τμήματα και Αυτοτελή
Γραφεία, οι αρμοδιότητες τους και οι θέσεις κατά κατηγορίες και κλάδους προσωπικού.
Επίσης, ορίζονται οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την
κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων, ανάλογα με την
ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων.
2. Με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζονται οι
Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δήμων, Κοινοτήτων, Δημοτικών και Κοινοτικών
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Ιδρυμάτων και Συνδέσμων Δήμων και Δήμων και
Κοινοτήτων, αντίστοιχα. Η απόφαση εγκρίνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα
Περιφέρειας ύστερα από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Η σύσταση θέσεων προσωπικού με τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ο.Τ.Α.
γίνεται μετά από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών και με την προϋπόθεση ότι για τη
σύσταση κάθε νέας οργανικής θέσης θα πρέπει ο μέσος όρος των τακτικών εσόδων των δύο
τελευταίων ετών να είναι διπλάσιος του ποσού στο οποίο ανέρχεται η ετήσια δαπάνη του
βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων νέων θέσεων
πολλαπλασιαζόμενης της δαπάνης αυτής επί δύο.
4. Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, σε Δήμους που έχουν πληθυσμό 50.000
κατοίκους και άνω καθώς και σε Συνδέσμους με συνολικό πληθυσμό των μελών τους πάνω
από 300.000 κατοίκους μπορεί να συσταθεί μία Γενική Διεύθυνση. Ειδικά στο Δήμο
Αθηναίων μπορεί να συσταθούν μέχρι τρεις Γενικές Διευθύνσεις, για δε τους Δήμους
Πειραιώς, Νικαίας, Περιστερίου, Καλλιθέας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Ηρακλείου Κρήτης,
Πάτρας, Βόλου και Ιωαννίνων, μέχρι δύο Γενικές Διευθύνσεις.
5. Τροποποίηση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. γίνεται με την
ανωτέρω διαδικασία. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση των Οργανισμών κατά το τελευταίο
εξάμηνο της Δημοτικής ή Κοινοτικής περιόδου, με εξαίρεση την περίπτωση ανάθεσης ή
μεταβίβασης νέων αρμοδιοτήτων και σε συμμόρφωση με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
6. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, για την κάλυψη αναγκών των Ο.Τ.Α., απαιτείται η
πρόσληψη υπαλλήλων κλάδων που δεν προβλέπονται από τις σχετικές ρυθμίσεις, η ονομασία
του κλάδου καθορίζεται με βάση τη λειτουργία που θα καλυφθεί και τα σχετικά τυπικά
προσόντα.
7. Για την κατάρτιση ή τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ιδρυμάτων
και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, απαιτείται και σύμφωνη γνώμη του οικείου
Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου.
8. Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που συγχωνεύονται σε ένα Νομικό Πρόσωπο
Δημοσίου Δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, μπορεί
να οργανώνονται σε επίπεδο Διεύθυνσης ή αυτοτελούς Τμήματος ανάλογα με τον αριθμό των
υπηρετούντων τακτικών υπαλλήλων. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που δεν
συγχωνεύονται σε ένα Νομικό Πρόσωπο και των οποίων ο αριθμός των υπηρετούντων
τακτικών υπαλλήλων είναι μέχρι δέκα (10) μπορεί να οργανώνονται σε επίπεδο αυτοτελούς
Γραφείου».
ΑΔΑ: Ω6ΝΒΩΚΝ-0ΣΓ
Β) Την με αρ. πρωτ. 8023/13-7-2017 εισήγηση του προϊσταμένου Δ/κών & Οικ/κών
Υπηρεσιών κ. Καττή με θέμα «Εισήγηση περί της τροποποίησης του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) του Δήμου μας» όπως αυτής αναφέρεται στην 3/2017
απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Γ) Την με αρ. 3/2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου μας με θέμα
«Τροποποίηση Οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Ν. Κυνουρίας όπως
έχει ψηφισθεί με την 152/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έχει δημοσιευθεί
στο ΦΕΚ. 1911/τ.Β./30-8-2011», της οποίας το εισηγητικό μέρος έχει ως εξής:
« Ο Δήμαρχος κ. Λυσίκατος Χαράλαμπος ανέφερε τα εξής:
Με τις υπ’ αριθ. 1 και 2 αποφάσεις μας εισηγηθήκαμε την τροποποίηση του Οργανισμού
εσωτερικής υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Ν. Κυνουρίας, όπως έχει ψηφισθεί με την υπ’
αριθ. 152/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ με
αριθμό φύλλου 1911/τ.Β./30-8-2011.
Στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας ελήφθησαν οι υπ’ αριθ. 69/2017 και 127/2017
αποφάσεις του Δημοτικού μας Συμβουλίου, πλην όμως, η διαδικασία τροποποίησης
διεκόπη, συμπτωματικά ως προς το χρόνο, λόγω των πρόσφατων νομοθετικών εξελίξεων
και συγκεκριμένα λόγω των διατάξεων του Ν. 4479/2017, «Τροποποιήσεις του ν.
2725/1999 (Α΄ 121) και άλλες διατάξεις», με τις διατάξεις του οποίου ρυθμίζεται
τακτοποιείται το εργασιακό ζήτημα, το οποίο είχε προκύψει με τα υπ’ αριθ. 14/30-6-
2016 και 9/10-5-2017 Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων της Ολομέλειας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, από τα οποία κρίθηκε ότι οι αυτοδίκαιες νομοθετικές παρατάσεις των
συμβάσεων εργασίας σε υπηρεσίες καθαριότητας των κτηρίων των δημοσίων υπηρεσιών
και για κάθε είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α., που αρχικά είχαν
συναφθεί για διάστημα οκτώ μηνών κατ’ επίκληση των εξαιρετικών προϋποθέσεων του
άρθρου 205 του ΚΔΚ (Ν. 3463/07), τελούν σε αντίθεση με το άρθρο 103 του Συντάγματος
και την Κοινοτική οδηγία με αριθμό 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου της 28-6-1999, όπως
ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το Π.Δ/γμα 164/2004.
Δεδομένου ότι τόσο οι ανωτέρω αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσο και οι
διατάξεις του νόμου 4479/17 αφορούν και υπαλλήλους ΙΔΟΧ του Δήμου μας, που
εργάζονταν στον τομέα της καθαριότητας, με συμβάσεις οκτάμηνης διάρκειας, κρίθηκε
επιβεβλημένο να διακοπεί η διαδικασία δημοσίευσης στο ΦΕΚ, της απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 127/2017, προκειμένου να εξετασθεί η εφαρμογή των
σχετικών νεοπαγών νομοθετικών διατάξεων και στον Δήμο μας, σε συμμόρφωση με τα
διαλαμβανόμενα στην με αριθμό 19/30-6-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (με
Α.Δ.Α 6ΟΜΒ465ΧΘ7-ΑΤΖ και με αριθμό πρωτοκόλλου 22159).
Επισημαίνεται ότι τα αρμόδια όργανα του Δήμου, επί της ουσίας καλούνται να
αποφασίσουν για την «εξειδικευμένη» - συγκεκριμένη τροποποίηση του Ο.Ε.Υ., πέραν της
ήδη επιχειρούμενης με την υπ’ αριθ. 127/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
προκειμένου να προβλεφτούν και οι νέες και σήμερα κενές οργανικές θέσεις του τακτικού
προσωπικού της υπηρεσίας καθαριότητας – εφόσον δεν υφίστανται αντίστοιχες κενές
οργανικές ή αυτές που υπάρχουν δεν επαρκούν για την κάλυψη των πραγματικών
αναγκών μας, οι οποίες δεν μπορούν να ξεπερνούν, σε αριθμό, τον αριθμό των
υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. που υπηρετούσαν μέχρι την 7-6-2017 - έτσι ώστε στη συνέχεια να
εκκινήσει η διαδικασία κάλυψης των συγκεκριμένων θέσεων με τακτικό (μόνιμο)
προσωπικό.
Ως προς τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, προτείνεται να εκδοθούν νέες αποφάσεις
των συναρμοδίων συλλογικών οργάνων, οι οποίες θα συμπεριλάβουν μαζί με τις
ΑΔΑ: Ω6ΝΒΩΚΝ-0ΣΓ
προσφάτως επιχειρούμενες τροποποιήσεις - και τη συγκεκριμένη στόχευση, και
ταυτοχρόνως να καταργηθούν οι προηγούμενες αποφάσεις, ήτοι οι υπ΄αριθ. 1 & 2 του
έτους 2017 εισηγητικές αποφάσεις της Ε.Ε. και οι υπ’ αριθ. 69 και 127 του έτους 2017
κανονιστικές αποφάσεις του Δ.Σ.
Εν κατακλείδι, προτείνεται να ενσωματωθούν, στην τελευταία βελτιωμένη πρόταση της
Ε.Ε. περί της τροποποίησης του ΟΕΥ (αριθμός απόφασης 2/2017), οι κανονιστικές
προβλέψεις, με βάση τις οποίες, θα είναι δυνατή η εφαρμογή των διατάξεων του Ν.
4479/2017 και των οδηγιών της εγκυκλίου του Υπουργείο Εσωτερικών με αριθμό 19 του
έτους 2017, ούτως ώστε, να προβλέπονται στον ΟΕΥ του Δήμου Ν. Κυνουρίας τρείς (3)
νέες (κενές) οργανικές θέσεις υπαλλήλων κατηγορίας Υ.Ε. κλάδου Εργατών
Καθαριότητας, μία (1) 1 νέα (κενή) οργανική θέση κατηγορίας Δ.Ε. κλάδου Οδηγών και
μία (1) νέα (κενή) οργανική θέση κατηγορίας Δ.Ε. κλάδου Χειριστή Μηχανήματος Έργων,
όλες της υπηρεσίας καθαριότητας και στη συνέχεια να «ανοίξουν» οι διαδικασίες για την
άμεση κάλυψή τους με τακτικό προσωπικό.
Η συγκεκριμένη πρόταση λαμβάνει υπόψη την οικονομική επιβάρυνση που θα επιφέρει
στον προϋπολογισμό του Δήμου η αύξηση του αριθμού των τακτικών υπαλλήλων, τις
ετήσιες ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας, καθώς και τις μελλοντικές εξελίξεις.
Τονίζεται ότι η συγκεκριμένη τροποποίηση επιβάλει και ορισμένες αναγκαίες μειώσεις σε
θέσεις της ίδιας κατηγορίας, αλλά παρεμφερούς ειδικότητας.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, καλούμαστε να αποφασίσουμε σχετικά.
Ως προς το νομικό σκέλος της απόφασης ο εισηγητής ανέφερε τα εξής:
Στο άρθρο 10 του Ν. 3584/2007 ορίζεται ότι με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας
καθορίζονται η εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών σε Γενικές Διευθύνσεις,
Διευθύνσεις, Τμήματα, Αυτοτελή Τμήματα και Αυτοτελή Γραφεία, οι αρμοδιότητες τους
και οι θέσεις κατά κατηγορίες και κλάδους προσωπικού. Επίσης, ορίζονται οι κλάδοι ΠΕ,
ΤΕ και ΔΕ των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων
των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων, ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το
αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων. Με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου ψηφίζονται οι Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δήμων, Κοινοτήτων,
Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Ιδρυμάτων και
Συνδέσμων Δήμων και Δήμων και Κοινοτήτων, αντίστοιχα. Η απόφαση εγκρίνεται με
πράξη του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ύστερα από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού
Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η σύσταση θέσεων
προσωπικού με τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. γίνεται μετά από
εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών και με την προϋπόθεση ότι για τη σύσταση κάθε
νέας οργανικής θέσης θα πρέπει ο μέσος όρος των τακτικών εσόδων των δύο
τελευταίων ετών να είναι διπλάσιος του ποσού στο οποίο ανέρχεται η ετήσια δαπάνη
του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων νέων θέσεων
πολλαπλασιαζόμενης της δαπάνης αυτής επί δύο. Τροποποίηση των Οργανισμών
Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. γίνεται με την ανωτέρω διαδικασία. Δεν επιτρέπεται η
τροποποίηση των Οργανισμών κατά το τελευταίο εξάμηνο της Δημοτικής ή Κοινοτικής
περιόδου, με εξαίρεση την περίπτωση ανάθεσης ή μεταβίβασης νέων αρμοδιοτήτων και
σε συμμόρφωση με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
Επίσης, στο άρθρο 97 του ανωτέρω Νόμου ορίζεται ότι οι συνιστώμενοι δια του
παρόντος δήμοι και στο πλαίσιο κατάρτισης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας και
της Συγκρότησης των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με το άρθρο 10 του κυρωτικού νόμου
ΑΔΑ: Ω6ΝΒΩΚΝ-0ΣΓ